Спиране на старите системи на КФН на 29.12.2023 г. в 17:00 ч.

Уважаеми партньори,

Бихме искали да Ви уведомим, че във връзка със финална миграция на данни към Единната информационна система (ЕИС) на Комисията за финансов надзор, на 29.12.2023 г.(петък), от 17.00 ч., ще бъде прекратен достъпа до следните стари системи и услуги:

 • Електронен регистър и картотека;
 • Новини от е-регистър;
 • Е-Портал e-Register;
 • Е-Портал ЕЕЕФ (ESEF);
 • Е-Портал E-ЛУАИФ;
 • Е-Портал КФН – Застрахователен надзор;
 • Е-Портал КФН – Застрахователни Агенти и посредници ДД;
 • Е-Портал  КФН – Осигурителен надзор;
 • Е-Портал  eKFN – Осигурителен пазар;
 • Е-Портал Е-Регистър 1 Д;
 • Е-Портал  Чл. 26 MIFIR;
 • Е-Портал  Интернализиран сетълмент;
 • Е-Портал  Подаване на отчети за капиталова адекватност и ликвидност;
 • Подаването на онлайн форма, анкета и друга информация относно финансовите технологии (FinTech);
 • Подаването на онлайн форми за подаване на жалби срещу поднадзорни на КФН лица;
 • Подаването на  онлайн форма за приемане на съобщения за нарушения на Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти;
 • Подаването на онлайн форма за заявление за регистрация на застрахователен брокер;
 • Подаването на онлайн форма за подаване на заявление за регистрация на застрахователен агент, посредник предлагащ застрахователни продукти като допълнителна дейност, които посредничат за застрахователи в ЕС;
 • Справка Стойност на един пенсионен дял.

Мейл delovodstvo@fsc.bg ще продължи да бъде на Ваше разположение без прекъсване. Моля да имате предвид, че в първия работен ден на 2024 –та година, 02-ри януари, се очаква да има известно забавяне в получаването на обратна връзка (входящ номер), като датата на подаване на съответния документ към деловодството на КФН, ще бъде отчетена.

Единната информационна система на Комисията за финансов надзор ще стартира в пълната си функционалност в 14.00 ч., на 02.01.2024 г.

Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система

Комисията за финансов надзор (КФН) финализира изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. От 1 януари 2024 г. КФН изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи, което бе оповестено по време на заключителна конференция.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред медиите и представителите на държавните институции, че „с внедряването на Единната информационна система внасяме коренна промяна в модела на административно обслужване, стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от всички относими държавни системи. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на електронното управление и подчертава ангажимента на Комисията за финансов надзор за подобряване на ефективността, прозрачността и комуникацията в рамките на небанковия финансов сектор“.

Представяне на ЕИС

Рационализирането на процесите на Комисията и насърчаването на активното взаимодействие между регулатора и поднадзорните лица чрез трансформиращата платформа е сериозна отговорност към всички заинтересовани страни. Проектирана с ориентация към потребителя, системата предоставя ясен и интуитивен интерфейс, с внедрени надеждни протоколи за сигурност, за да се защити чувствителната информация и за да се поддържа целостта на регулаторния процес.

„Единната информационна система е ключова стъпка в пътя на цифровото развитие на Комисията за финансов надзор. Нейното успешно внедряване е доказателство за нашето обещание за модернизиране и иновации в полза на гражданите и бизнеса, като този дигитален скок повишава и конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, гарантирайки прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор“, заяви председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов.

От 1 ноември 2023 г. системата е достъпна за пререгистрация от всички поднадзорни на КФН лица, като се очаква автоматизацията да се превърне в естествен процес – предвидим, ефективен и стабилен. Поднадзорните лица ще бъдат максимално улеснени, тъй като ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на електронни административни услуги при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран надзор.

Чрез ЕИС се надграждат всички предоставяни услуги, които могат да се заявяват електронно, както чрез портала e-government, така и през сайта на Комисията. Осемнадесетте регистри на КФН за достъп до информация са реорганизирани и вече има 1 регистър – лесен и удобен за работа. Административната тежест е намалена и интегрирана с ключовите хоризонтални компоненти на електронното управление, което е актуален отговор на започналата зелена трансформация.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространство дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Единната информационна система, изградена за нуждите на КФН, вече е достъпна

Единната информационна система (ЕИС), изградена за нуждите на Комисията за финансов надзор (КФН), вече е достъпна на https://eis.fsc.bg

Цел на проекта е дигитализация на услугите в полза на гражданите и бизнеса, рационализиране на процесите и  повишена ефективност, като от 01.01.2024 г. Комисията изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи.

Всички лица, които имат достъп до съществуващите регистри и портали на КФН лица следва да се пререгистрират в новата Единна информационна система.

Ако имате конкретни въпроси или се нуждаете от повече разяснения, може да изпратите запитване до Комисията на е-mail: eis_assistance@fsc.bg или да се обадите на Информационния център на КФН.

Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система 

Като част от изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. с бенефициент Комисия за финансов надзор, изпълнителят на проекта „Скейл Фокус“ АД представи ЕИС и нейните функционалности пред повече от 170 представители на дружества и асоциации от небанковия финансов сектор.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред многобройната аудитория, че „с внедряване на ЕИС, българският регулатор подобрява процеса по обслужване на гражданите и бизнеса. Дигиталният достъп до административните ни услуги спестява време, интегрира дейностите и процесите на Комисията със системите на европейските регулатори. ЕИС е предназначена да рационализира регулаторните и надзорни процеси, създава устойчива и благоприятна среда за работа, която консолидира различни източници на данни, автоматизира отчитането и предоставя нов модел на комуникация в небанковия финансов сектор“.

DSC_0241-11

Дигитализацията на Комисията е част от електронното управление – постоянен приоритет във всички национални стратегии и програми в Република България през последното десетилетие. Цифровите решения в интерес на гражданите и бизнеса са коренна промяна в модела на административно обслужване, както и възможност за стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от институциите. Именно автоматизираният обмен на данни между информационните системи на отделните администрации и националната схема за електронна идентификация са и  остават основни условия за ефективно е-управление в страната.

„Днес, в един бързо развиващ се дигитален свят, от ключово значение е да  предвидим и отговорим на промените, за да гарантираме ефективност, прозрачност, и най-вече комуникация на съвсем ново ниво между регулатора и всички участници от  небанковия финансов сектор. Вярвам, че дигиталната трансформация не е просто модерен израз, тя е положително предизвикателство и реална необходимост. Внедряването на цифровите технологии в дейността на Комисията за финансов надзор далеч не е само в модернизирането на нашите системи, но и в преосмисляне на начина, по който си взаимодействаме с гражданите и бизнеса. С днешното представяне за дигиталната КФН, ние не само заявяваме твърдата си позиция да работим за увеличаване на инвестиционния потенциал на страната ни, но изграждаме стандарт, с който Комисията пълноправно застава на картата на европейските регулатори“, заяви Бойко Атанасов, председател на КФН.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г., ЕИС на КФН интегрира ключови хоризонтални компоненти на електронното управление. С въвеждането ѝ се дава възможност за преглед, проследяване, контрол, валидация и анализ на постъпващата и обработвана информация, внедрява се възможност за автоматизиран трансфер на данни, включително от и към външни системи на национално и международно ниво; надграждат се електронните административни услуги (ЕАУ), предоставяни от КФН, усъвършенстват се и регистрите на Комисията.

ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на ЕАУ при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран контрол.

ЕИС има за цел и да гарантира прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор, който да повиши конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, както и да надгради постигнатото ниво на регулаторни и надзорни стандарти.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години, част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространството дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук.