Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ – Диана Йорданова, сред специалните гости на PensionsEurope CEEC Forum 2023

На 10 октомври г-жа Диана Йорданова – зам.-председател, ръководещ управление „Осигурителен надзор“ на Комисията за финансов надзор (КФН), участва в международната конференция – PensionsEurope CEEC Forum 2023 – „Перспективи и възможности за пенсионните пазари в Централна и Източна Европа“.

Председателят на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване (БАДДПО), г-жа Евелина Милтенова, домакин на събитието, откри конференцията, по време на която бяха обсъдени ключови въпроси и решения, относно новите тенденции в пенсионното осигуряване, пенсионните системи в региона, добрите практики с въвеждане на еврото, допълнителните пенсионни стълбове, както и развитието на пенсионните фондове в съответствие с ESG изискванията в страните от ЦИЕ.

От името на председателя на Комисията за финансов надзор – г-н Бойко Атанасов, приветствие към професионалната аудитория поднесе г-жа Йорданова, която даде старт и на първия панел на конференцията. Тя сподели, че: „Комисията за финансов надзор наложи стандарт за провеждане на предвидима и последователна регулаторна политика, резултат от която е и забележителното развитие на дейността по допълнителното пенсионно осигуряване през последните пет години. Най-стриктно регулираната дейност, предвид високото обществено значение, и безспорно необходим механизъм за гарантиране адекватност и стабилност на публичните финанси в социално-осигурителната сфера на страната“.

Диана_Йорданова_снимка_1
Диана Йорданова

Зам.- председателят на КФН подчерта още, че „развиващите се в световен мащаб демографски кризи предизвикаха преразглеждане на пенсионните системи в редица държави и преминаването от схеми с дефинирани плащания към схеми с дефинирани вноски, което е показател за устойчивия фундамент на българската пенсионна система и ролята на допълнителното пенсионно осигуряване от гл. т. гарантиране отчитането на осигурителния принос при определянето на пенсионните плащания“

В синхрон с европейските политики, КФН продължава да поддържа високи регулаторни стандарти, а институционалната и професионална социална ангажираност на сектора гарантират стабилното и успешно развитие на допълнителното пенсионно осигуряване. Конструктивният диалог, базиран на професионално аргументирани убеждения, допринася за развитието и преодоляването на предизвикателствата пред пенсионната система, а активното сътрудничество между надзорния орган, органите на законодателната и изпълнителната власт, браншовите организации, представителите на сектора и социалните партньори, допринася за стабилността и доверието в сектора, както и подпомага повишаването на финансовата култура сред обществото.   

Засегнатите по време на събитието ESG акценти реферираха към дългосрочните екологични, социални и корпоративни ползи,  които водят до адаптивност и иновативност. Г-жа Йорданова заяви: „Вярвам, че по-устойчивите и предвидими регулации и дигиталната трансформация са средствата за постигане на по-конкурентна икономика, равнопоставеност на икономическите субекти и преодоляване на обществените неравенства. Социалното и отговорно управление също така налага инвестиционните решения да отразяват предпочитанията за устойчивост на членовете и бенефициерите, където компаниите могат да преценят тези предпочитания, както и интегрирането на рисковете в корпоративната структура и култура“.

Диана_Йорданова_снимка_2
Диана Йорданова

Комисията за финансов надзор силно подкрепя прехода към нисковъглеродна, ефективна и устойчива икономика и насърчава усилията за изграждане на финансова система с устойчив растеж. Въвеждането на общ регулаторен подход за повишаване на почтеността, прозрачността, отговорността, доброто управление и независимостта на дейностите по оценка на екологичното, социалното и корпоративното управление са основна цел за постигане на ефективно, устойчиво и конкурентно представяне на компаниите във финансовия сектор.

На фона на дигитализацията, технологичните иновации, Изкуствения интелект и Зеления преход, Комисията за финансов надзор залага на дългосрочно планиране, силен експертен екип и решителност за внедряването им, като стимул за развитие на пенсионноосигурителния пазар. В тази насока са и наскоро представеният проект за „Изграждане на единна информационна система“ на КФН, а няколко месеца преди нейното внедряване и мобилната апликация на Комисията – FSC Mobile.

Целта ни е активна и ефективна комуникация с бизнеса, партниращите органи и институции в посока развитие на концепции и устойчиви стратегии, да бъдем предвидими в действията си и да проявяваме обективност при взимането на решения, от които зависи развитието на пазара. Защитата на ценностите и правата на обществото е наша обща мисия“, отправи послание към присъстващите г-жа Йорданова.

Комисията за финансов надзор ще продължи активно да поддържа стабилността на небанковия финансов сектор, да насърчава развитието му и в частност капиталопокривните пенсионни схеми, както и да защитава потребителите на финансови услуги.

Форумът е едно от най-престижните събития в пенсионноосигурителната сфера и тази година събра на едно място представители на 25 страни, членуващи в PensionsEuropе, на изпълнителната власт, на регулаторните органи, Световната банка, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие – OECD, Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване – EIOPA, Европейската комисия и редица български и чуждестранни експерти. Събитието традиционно се организира от Европейската конфедерация PensionsEurope, в партньорство с IPE (Investment and Pensions Europe) – месечно издание за управляващите пенсионни фондове в Европа.