Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система 

Като част от изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. с бенефициент Комисия за финансов надзор, изпълнителят на проекта „Скейл Фокус“ АД представи ЕИС и нейните функционалности пред повече от 170 представители на дружества и асоциации от небанковия финансов сектор.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред многобройната аудитория, че „с внедряване на ЕИС, българският регулатор подобрява процеса по обслужване на гражданите и бизнеса. Дигиталният достъп до административните ни услуги спестява време, интегрира дейностите и процесите на Комисията със системите на европейските регулатори. ЕИС е предназначена да рационализира регулаторните и надзорни процеси, създава устойчива и благоприятна среда за работа, която консолидира различни източници на данни, автоматизира отчитането и предоставя нов модел на комуникация в небанковия финансов сектор“.

DSC_0241-11

Дигитализацията на Комисията е част от електронното управление – постоянен приоритет във всички национални стратегии и програми в Република България през последното десетилетие. Цифровите решения в интерес на гражданите и бизнеса са коренна промяна в модела на административно обслужване, както и възможност за стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от институциите. Именно автоматизираният обмен на данни между информационните системи на отделните администрации и националната схема за електронна идентификация са и  остават основни условия за ефективно е-управление в страната.

„Днес, в един бързо развиващ се дигитален свят, от ключово значение е да  предвидим и отговорим на промените, за да гарантираме ефективност, прозрачност, и най-вече комуникация на съвсем ново ниво между регулатора и всички участници от  небанковия финансов сектор. Вярвам, че дигиталната трансформация не е просто модерен израз, тя е положително предизвикателство и реална необходимост. Внедряването на цифровите технологии в дейността на Комисията за финансов надзор далеч не е само в модернизирането на нашите системи, но и в преосмисляне на начина, по който си взаимодействаме с гражданите и бизнеса. С днешното представяне за дигиталната КФН, ние не само заявяваме твърдата си позиция да работим за увеличаване на инвестиционния потенциал на страната ни, но изграждаме стандарт, с който Комисията пълноправно застава на картата на европейските регулатори“, заяви Бойко Атанасов, председател на КФН.

В изпълнение на Националната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2025 г., ЕИС на КФН интегрира ключови хоризонтални компоненти на електронното управление. С въвеждането ѝ се дава възможност за преглед, проследяване, контрол, валидация и анализ на постъпващата и обработвана информация, внедрява се възможност за автоматизиран трансфер на данни, включително от и към външни системи на национално и международно ниво; надграждат се електронните административни услуги (ЕАУ), предоставяни от КФН, усъвършенстват се и регистрите на Комисията.

ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на ЕАУ при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран контрол.

ЕИС има за цел и да гарантира прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор, който да повиши конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, както и да надгради постигнатото ниво на регулаторни и надзорни стандарти.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години, част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространството дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Повече информация за проекта, можете да намерите тук.