Комисията за финансов надзор представи проекта Единна Информационна Система

Комисията за финансов надзор (КФН) финализира изпълнението на Проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01 /23.07.2020 г. От 1 януари 2024 г. КФН изцяло преминава към електронно администриране при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи, което бе оповестено по време на заключителна конференция.

Главният секретар на КФН – г-жа Деница Кирова сподели пред медиите и представителите на държавните институции, че „с внедряването на Единната информационна система внасяме коренна промяна в модела на административно обслужване, стандартизация, оперативна съвместимост и споделяне на ресурси от всички относими държавни системи. Тя е в съответствие с Националната стратегия за развитие на електронното управление и подчертава ангажимента на Комисията за финансов надзор за подобряване на ефективността, прозрачността и комуникацията в рамките на небанковия финансов сектор“.

Представяне на ЕИС

Рационализирането на процесите на Комисията и насърчаването на активното взаимодействие между регулатора и поднадзорните лица чрез трансформиращата платформа е сериозна отговорност към всички заинтересовани страни. Проектирана с ориентация към потребителя, системата предоставя ясен и интуитивен интерфейс, с внедрени надеждни протоколи за сигурност, за да се защити чувствителната информация и за да се поддържа целостта на регулаторния процес.

„Единната информационна система е ключова стъпка в пътя на цифровото развитие на Комисията за финансов надзор. Нейното успешно внедряване е доказателство за нашето обещание за модернизиране и иновации в полза на гражданите и бизнеса, като този дигитален скок повишава и конкурентоспособността на България като инвестиционна дестинация, гарантирайки прозрачен, бърз и сигурен дигитален надзор“, заяви председателят на КФН – г-н Бойко Атанасов.

От 1 ноември 2023 г. системата е достъпна за пререгистрация от всички поднадзорни на КФН лица, като се очаква автоматизацията да се превърне в естествен процес – предвидим, ефективен и стабилен. Поднадзорните лица ще бъдат максимално улеснени, тъй като ЕИС реализира надежден, съвременен и сигурен начин на комуникация със заявителите на електронни административни услуги при подаване на заявления, уведомления, периодична информация, както и други документи. Автоматизират се бизнес процесите и процедурите по обработка, контрол и анализ на данни и документи. Подобрява се регулаторната и надзорна дейност на КФН като се консолидират информационните потоци и процеси и се създава ефективен механизъм за прилагане на риск базиран надзор.

Чрез ЕИС се надграждат всички предоставяни услуги, които могат да се заявяват електронно, както чрез портала e-government, така и през сайта на Комисията. Осемнадесетте регистри на КФН за достъп до информация са реорганизирани и вече има 1 регистър – лесен и удобен за работа. Административната тежест е намалена и интегрирана с ключовите хоризонтални компоненти на електронното управление, което е актуален отговор на започналата зелена трансформация.

Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде част от развитието на технологиите, цифровизацията и дигитализацията, като активно работи за постигане на единодействие между нормативните изисквания и изпълнението им в дигитална среда. За изминалите години част от конкретните резултати са функциониращият Иновативен хъб, осигуряващ единна контактна точка с финтех дружествата; дигиталната кампания – #ИНВЕСТИРАЙ БЕЗОПАСНО, която чрез онлайн пространство дава основни насоки как потребителите да различават законните от недобросъвестните инвестиционни посредници; мобилната апликация FSC Mobile – в помощ на потребителите и на поднадзорните лица, използвайки най-популярните операционни системи – Android  и iOS, както и ЕИС, осигуряваща автоматизация на всички основни бизнес процеси в КФН.

Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера

На 4 април в Комисията за финансов надзор (КФН) стартира учебен стаж, под надслов „Регулиране и надзор на небанковата финансова сфера“. Председателят на Комисията – г-н Бойко Атанасов посрещна учениците от гимназиалните класове на Националната търговско-банкова гимназия и им пожела ползотворни дни, в които да получат основни знания за застрахователния, осигурителния и капиталов пазар в България.

В рамките на 4 дни, заедно с експертите на КФН, младите хора имаха възможността да участват в реални казуси от ежедневието за отношенията между поднадзорните лица и потребителите на небанкови финансови услуги, както и да обсъдят актуални въпроси, свързани с новите макроикономически тенденции, като дигитализация и финтех.

Uchenici
Главният секретар на КФН, г-жа Деница Кирова заедно с участниците в учебния стаж

Програмата е част от заложените в плана за действие към Стратегията на КФН (2022-2024) мерки и в подкрепа на Националната стратегия за финансова грамотност, за повишаване на финансовата култура сред подрастващите.