Проведено съвместно обучение от КФН и САД – ФР на ДАНС относно актуализацията на НОР

На 22.06.2023 г. Комисията за финансов надзор и САД „Финансово разузнаване“ – ДАНС проведоха обучение на теми, свързани с прилагането на мерките за противодействия на изпирането на пари и финансирането на тероризма, предвидени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, Закона за мерките срещу финансирането на тероризма и актовете по прилагането им, организирано от Асоциацията на застрахователните брокери в България, което бе насочено към членовете й. На събитието присъстваха 30 представители на членове на Асоциацията на застрахователните брокери в България.

По време на срещата се разгледаха следните теми:

  • актуализация на Националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма на Република България, приета през 2023 г.;
  • мерки за комплексна проверка.

Проведеното обучение има за цел да задълбочи разбирането от страна представителите на застрахователни посредници които са получили лиценз при условията и по реда на Кодекса за застраховането (КЗ), когато извършват дейност по един или повече от класовете застраховки по раздел I на приложение № 1 към КЗ на значението, което има спазването на изискванията на превантивното законодателство, и основната им роля за запазването на стабилността на финансовия сектор и в подпомагането на компетентните държавни органи при предотвратяването и разкриването на действия по изпиране на пари и финансиране на тероризъм.