Краен срок за оповестяване на годишния финансов отчет за дейността за 2022 г. и доклад от довереника на облигационерите на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г.

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание, че съгласно чл. 100н, ал. 1 във връзка с чл. 100т, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично на КФН и обществеността годишния финансов отчет за дейността си в срок до 90 дни от завършването на финансовата година.

Крайният срок за разкриване на годишния финансов отчет за дейността на емитентите за 2022 г. чрез предоставянето му на КФН и на обществеността изтича на 31.03.2023 г. Емитентът е длъжен да разкрива публично регулирана информация чрез предоставянето ѝ на КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез системата за подаване на отчети по европейския единен електронен формат – ЕЕЕФ (ESEF) и на обществеността по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Комисията за финансов надзор обръща внимание, че срокът за представяне на доклад по чл. 100ж, ал. 1, т. 3 от ЗППЦК от довереника на облигационерите, изготвен въз основа на представен от страна на емитентите на облигации отчет по чл. 100е, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК на консолидирана база за четвърто тримесечие на 2022 г. също изтича на 31.03.2023 г.

Съобщение относно Европейския единен електронен формат (ЕЕЕФ) за дружества, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар – ГФО и ГКФО за 2022 г., подавани през 2023 г.

Комисията за финансов надзор уведомява емитентите на ценни книжа, че на интернет страницата на КФН в раздел Е-Портали, секция ЕЕЕФ (ESEF), са публикувани Основните изисквания при представянето на годишните /индивидуални/ финансови отчети (ГФО) за 2022 г. и годишните консолидирани финансови отчети (ГКФО) за 2022 г. от публичните дружества и другите емитенти, чиито ценни книжа се търгуват на регулиран пазар. Файлът е достъп тук: Основни изисквания – ЕЕЕФ 2022.

В раздел Е-Портали, секция ЕЕЕФ (ESEF) на интернет страницата на КФН може да бъде достъпен и файл, съдържащ въпроси и отговори относно основните изисквания по отношение на представяните ГФО и ГКФО за 2022 г. през 2023 г. Файлът е достъп тук: Въпроси и отговори – ЕЕЕФ 2022.

Съобщение във връзка с публично изявление на ЕОЦКП, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2022 г.

Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) публикува годишното си Публично изявление, определящо общите европейски приоритети за прилагане за годишните финансови отчети за 2022 г. на емитентите, чиито ценни книжа са допуснати до търговия на регулиран пазар.

В публичното изявление са посочени общите приоритети за финансовата 2022 г., които включват следните основни теми:

Table ESMA 1

Емитентите и техните одитори следва да вземат предвид основните въпроси, разгледани в публичното изявление на ЕОЦКП при изготвянето и одитирането на годишните финансови отчети (ГФО) на емитентите и публичните дружества за 2022 г.

ЕОЦКП и националните компетентни регулатори ще следят за спазване на посочените по-горе специфични изисквания при представянето на финансовите отчети от страна на публичните дружества и емитентите. При констатиране на съществени несъответствия ще бъдат предприемани съответните мерки.

Изявлението е публикувано на интернет адрес на ЕОЦКП и може да бъде достъпно от тук.

Превод на български език на текста на публичното изявление може да намерите на интернет страницата на КФН www.fsc.bg, раздел Европейски въпроси/ ЕС новини/ уведомления.

ПРИКАЧЕНИ ФАЙЛОВЕ ( 1 )