Пакет за цифрово финансиране на ЕК

Пакетът за цифрово финансиране на ЕК включва: Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA), Регламент за цифрова оперативна устойчивост (DORA) и Регламент за пазарни инфраструктури, базирани на DLT (пилотен режим на DLT). Този пакет надгражда съществуващото законодателство на ЕС, като гарантира, че действащата правна рамка не създава пречки за използването на нови цифрови финансови инструменти, и същевременно дава гаранции, че тези нови технологии и продукти попадат в обхвата на финансовото регулиране и договореностите за управление на операционния риск на дружествата, осъществяващи дейност в ЕС. По този начин пакетът е предназначен да подпомогне иновациите и внедряването на нови финансови технологии, като същевременно осигури подходящо равнище на защита на потребителите и инвеститорите. Пакетът съдържа стратегия за цифровизиране на финансовите услуги, предложения относно пазарите на криптоактиви (MiCA), оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA) и технологията на децентрализирания регистър (DLT).