Комисията за финансов надзор с призово място на наградите „Икономика на светло“

На официална церемония, състояла се на 25 март, бяха връчени наградите „Икономика на светло“ за 2023 г. Номинациите за наградите се правят чрез широко обществено допитване сред членовете на Асоциацията на индустриалния капитал в България ( АИКБ) – организатор на събитието,  представители на Обществения съвет за ограничаване и превенция на неформалната икономика, в чийто състав влизат редица държавни институции, социални партньори и медии.

С призово място бяха оценени проектите Единната информационна система (ЕИС) и мобилното приложение FSC Mobile на Комисията за финансов надзор (КФН). Те бяха номинирани в категория „За нормативен акт или административна практика, които водят до ограничаване на сивата икономика и подобряване на бизнес средата“.

Boyko Atanasov
Бойко Атанасов
Vasil Terziev
Васил Терзиев

Васил Терзиев – кмет на Столична община, връчи грамота на председателя  на КФН – г-н Бойко Атанасов: „С внедряването на ЕИС на КФН вярвам, че постигнахме коренна промяна в модела на административно обслужване, с осигуряването на дигитализиран обмен на данни в небанковия финансов сектор. Партньорите ни от застрахователния, осигурителния и инвестиционния сектор вече са максимално улеснени в работата им с регулатора, като едновременно с това регулаторния процес в КФН премина на съвсем ново дигитално ниво. Заедно с другият ни интегриран проект мобилната апликация FSC Mobile, Комисията успешно внедрява напълно нов модел на комуникация с двете иновативни решения, с което отговори на активната цифрова трансформация на Европа и интегрира дейностите и процесите на КФН както с българското електронно управление, така и със системите на европейските регулатори.“.

Интегрирането на подобен тип приложения има решаваща роля в небанковия финансов сектор и трансформира бизнеса като повишава неговата ефективност, разширява достъпността и насърчава иновациите. Дигиталните инструменти променят начина на работа, като дават приоритет на сигурен и стабилен финансов свят, в полза на обществото. Комисията за финансов надзор ще продължи да бъде ангажирана с цифровата еволюция, която ще позволи вземането на информирани решения, базирани на данни и най-вече ще улесни регулаторното съответствие.

Повече за наградите „Икономика на светло“, организирани от АИКБ: https://bica-bg.org/bg/article-22446-bylgarska-narodna-banka-bojidar-bojanov-i-bylgarska-telegrafna.htm

Комисията за финансов надзор взе участие в международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“

На 7 юли Националната комисия по корпоративно управление (НККУ), съвместно с Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ) и Асоциацията на индустриалния капитал в България, проведе международната конференция „Корпоративно управление и декарбонизация“. Събитието, посветено на устойчивите инвестиции, регулациите в сферата, новите ангажименти и предизвикателства пред корпоративните бордове, ESG оценката на компаниите и капиталовите пазари, бе официално открито от министъра на енергетиката на Република България – г-н Румен Радев и от г-жа Даниела Пеева – председател на НККУ.

Лектори и панелисти в конференцията бяха 17 представители на различни международни организации и компании, на регулаторните органи в България и Европа, сред които и Комисията за финансов надзор (КФН). Основните насоки бяха поставени от г-жа Фианна Джордан – водещ експерт в „Организация за икономическо сътрудничество и развитие“ (ОИСР), която представи актуализираните принципи на ОИСР за корпоративно управление.

В панелната дискусия „Спазвай правилата и се конкурирай успешно“, с акцент върху ролята на регулаторната рамка за устойчивост, участие взеха д-р Неда Мужо – Началник на отдел „Надзор на публични дружества, емитенти на ценни книжа и ДСИЦ“ в КФН, Флорънс Биндел – генерален секретар на EuropeanIssuers и Евгения Кючукова-Троанска – представител на Европейската консултативна група за финансово отчитане (EFRAG).

Лектори
Лилия Горанова, Неда Мужо, Флорънс Биндел и Евгения Кючукова – Троанска (от ляво на дясно)

Д-р Мужо коментира регулациите на европейско и национално ниво, как компаниите могат да подобрят своите корпоративни структури и бордове, за да могат едновременно да отговарят на изискванията за устойчивост, но и да използват тези изисквания като конкурентно предимство: „От около 5 години, в Европейския съюз (ЕС) се налагат политиките на устойчивият начин на правене на бизнес. Тези политики се въвеждат посредством въвеждането на регулации и всяка голяма компания, която не адаптира бизнес моделите си, съгласно новите стандарти за екологично и социално въздействие и добро корпоративно управление, ще бъде подложена на санкции. Постепенно се въвеждат т.нар. ESG стандарти, като от началото на 2024 г. приблизително 50 000 компании в ЕС ще трябва да докладват доколко покриват определени ESG изисквания. Всяка страна, включително България ще определи национални компетентни органи, които ще следят за навременното подаване на изискуемите доклади за точността на данните, които са оповестени в тях“.

До настоящия момент в България се прилага Директивата за оповестяването на нефинансова информация (NFRD – Non Financial Reporting Directive), като изискванията й са транспонирани в българския „Закон за счетоводството“. Големите предприятия от обществен интерес и които към края на всяка отчетна година надвишават критерия за среден брой служители през финансовата година от 500 души, задължително трябва да включват в доклада за дейността си, или като отделен документ нефинансова декларация, в която се оповестява информацията, изисквана от NFRD. Това се отнася и за всеки емитент на ценни книжа, а КФН е компетентният орган, който следи за спазването на тези оповестявания, по отношение на всички листнати на борсата компании в България.

По време на панела стана ясно, че ESG докладите ще бъдат част от годишните финансови отчети на компаниите, които ще бъдат проверявани, одитирани и заверявани от лицензирани одитори.

Бе обсъдено още, че до края на 2023 г. се очаква ЕС да уточни кои ще са институциите, които ще следят за подаването на ESG доклади и за коректността на данните в тях, като е много вероятно по отношение на листнатите компании, това да бъдат националните компетентни органи, включително Комисията за финансов надзор.

Конференцията допринесе за обмен на знания и мнения на специалисти от различни държави и сектори на икономиката. По безспорен начин бе доказана ролята и възможността, чрез ориентирано към устойчивост корпоративно управление, да бъдат решавани въпросите с прехода към въглеродно неутрална икономика на отделните компании. Комисията за финансов надзор ще очаква всички те да следват европейските ESG регламенти и да изготвят отчетите си в съответствие с изискванията и най-добрата европейска практика.

Запис на събитието може да гледате на линк:  https://www.youtube.com/watch?v=-t61Ad-odBM