Краен срок за оповестяване на индивидуални шестмесечни финансови отчети за първата половина на 2024 г. от страна на емитентите на ценни книжа

Комисията за финансов надзор (КФН) обръща внимание на емитентите, че крайният срок за оповестяване на 6-месечен финансов отчет за дейността за 2024 г. пред КФН и обществеността изтича на 30.07.2024 г.  Съгласно чл. 100о, ал. 1 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) емитентът е длъжен да разкрива публично 6-месечен финансов отчет за дейността си, обхващащ първите 6 месеца от финансовата година, в срок до 30 дни от края на шестмесечието.

Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г. се представя в КФН по реда на чл. 100т, ал. 4 от ЗППЦК, а именно чрез Единната информационна система (ЕИС). Шестмесечният финансов отчет за дейността на дружеството за 2024 г. се разкрива и на обществеността в законоустановения срок, а именно до 30.07.2024 г. включително, по начина, предвиден в чл. 100т, ал. 3 от ЗППЦК – чрез избрана от дружеството информационна агенция или друга медия.

Съгласно чл. 100е, ал. 1, т. 2 емитентът на облигациите е длъжен да предоставя на довереника на облигационерите до 30 дни от края на всяко тримесечие отчет за изпълнение на задълженията си съгласно условията на облигационната емисия, включително за изразходване на средствата от облигационния заем, за спазване на определените финансови показатели и за състоянието на обезпечението. Съгласно чл. 100е, ал. 2 емитентът предоставя отчета по ал. 1, т. 2 на комисията и на обществеността по реда на чл. 100т, ал. 3 и 4, както и на регулирания пазар на ценни книжа, на който облигациите са допуснати до търговия. Чл. 100б., ал.8  от ЗППЦК гласи, че в случаите, когато емитентът не е сключил договор с довереник на облигационерите, той е длъжен да представи на регулирания пазар, където се търгуват облигациите, и на комисията тримесечен отчет за спазване на условията по облигационния заем в срок до 30 дни от края на всяко тримесечие.

КФН обръща внимание, че отчетите на емитенти на облигации по чл.100е, ал. 2 или по чл.100б, ал. 8  от ЗППЦК  за второ тримесечие на 2024 г., които се изготвят на индивидуална база,  следва да бъдат представени в КФН, на обществеността и на регулиран пазар до 30.07.2024 г.

Решения от заседание на 16.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава лиценз на „БРМ Баренц“ ЕАД, гр. София, за извършване на застрахователна дейност с право на достъп до единния пазар по реда на чл. 15, ал. 1 от КЗ по класове застраховки по т. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 от Приложение № 1, Раздел II, буква „А“ от КЗ.

2. Одобрява Щилиян Ничев за нов член на съвета на директорите на „Премиум Пропърти Инвест“ АДСИЦ, гр. София.

3. Одобрява Гергей Сарка за член на надзорния съвет на управляващо дружество „ДСК Управление на активи“ АД.

4. Одобрява представените промени в устава на „ЕКСПАТ БЕТА“ АДСИЦ, гр. София, които ще бъдат предложени за гласуване на предстоящо общо събрание на акционерите.

5. Вписва „ЕЙ ПИ БРОКЕРС“ ООД в регистъра на застрахователните брокери.

6. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 30.06.2022 г. до 28.06.2024 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 472 – УПФ от 16.07.2024 г. и № 473 – ППФ от 16.07.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, „Статистика”, ”Статистика и анализи”.

7. Изпраща писмо до ЗАД „АСЕТ ИНШУРЪНС” АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с одобрение на независим член на съвета на директорите.

Интервю на Председателя на КФН – г-н Бойко Атанасов, за „Bulgaria ON AIR“

Като част от стратегическата инициатива на Комисията за финансов надзор да насърчи добре информирана, съвместна и устойчива среда за внедряване на принципите на ОИСР за корпоративно управление в България и на общоевропейските регулации – Регламент за оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA – Digital Operational Resilience Act) и регламента относно пазарите а криптоактиви  (MiCA – Markets in Crypto-Assets),  г-н Бойко Атанасов – председател на Комисията за финансов надзор, даде специално интервю за телевизия „Bulgaria ON AIR“.

В седмичното икономическо предаване „Monеy.bg“ и рубриката „Експертите говорят“, бе застъпена темата за състоянието и предизвикателствата пред небанковия финансов сектор в страната. Г-н Атанасов коментира трите пазара– капиталов, застрахователен и осигурителен.

Председателят на КФН посочи, че въпреки динамичната глобална среда, капиталовият пазар в България бележи развитие, като активите управлявани от небанкови инвестиционни посредници са нараснали с близо 21%, индексът SOFIX се е вдигнал с 10.8%, като това е трайна тенденция за последните 3 години. Инвестиционните фондове, на годишна база, имат увеличение от 23%, което показва че са „в много добро здраве“ и оперират в среда, в която те увеличават своите активи, т.е. те работят добре. Застрахователният сектор показва постоянна, възходяща тенденция, като през 2023 г. активите са се увеличили с 18%, а брутният премиен приход отбелязва ръст от 26%, а от 2020 г. до края на 2023 г. ръстът на брутния премиен приход е 52%. Тези показатели говорят за здрав и разширяващ се застрахователен пазар. Г-н Бойко Атанасов отбеляза, че застрахователните жалби намаляват със 70 % – като това се дължи на по-осъзнатата работа на застрахователите и на комисията като надзор. В отношенията между надзор и поднадзорни лица председателят посочи, че винаги е вярвал в тезата „Доверие за доверие, отношение – за отношение“, а именно, че когато даваш доверие, получаваш доверие.

Председателят на КФН акцентира върху това, че показателят „капиталово изискване за платежоспособност“ за общото застраховане е 150%, а при животозастраховането е 250%, при изискуеми 100% и че този факт е чудесна индикация за платежоспособност и стабилност на застрахователните дружества.

Реформите в пенсионното осигуряване също бяха застъпени в интервюто.  Председателят на КФН подчерта, че към края на миналата година и към настоящия момент се възстанови доходността и нивата на активите в сектора. Осигурените лица могат да бъдат спокойни за своите спестявания.

Г-н Атанасов отбеляза, че в областта на инвестиционния надзор предизвикателствата ще бъдат предимно регламентите MICA и DORA, като DORA ще окаже влияние и в трите сектора.

По отношение на застрахователния надзор предизвикателствата ще са свързани с това как ще се справят застрахователите на база на новите технологии да предлагат своите продукти. Друго предизвикателство ще бъде да се направи анализ какви са били затрудненията за прилагане на европейския стандарт за отчитане МСФО 17, за да може регулаторът да им окаже съдействие за успешното им прилагане. Г-н Атанасов посочи също, че още от 2020 г. има готов проект на наредба за Бонус- Малус, но поради много турбулентности проектът не е успял да се реализира. Предизвикателствата в областта на осигурителния пазар ще са дали в България ще има мултифондова система или не, като за Комисията за финансов надзор „защитата на осигурените лица е изключителен приоритет“, заяви още г-н Атанасов.

Председателят на КФН обясни, че принципите на ОИСР нямат задължителен, а препоръчителен характер. Стандартите за корпоративно управление са само позитив и са в основата на всеки един успех. Хората все повече се интересуват не само от финансовата, но и от нефинансовата информация, от това каква е корпоративната култура на предприятията.

Пълното интервю може да видите тук: Капиталовият пазар процъфтява, активите трайно се увеличават –  https://www.bgonair.bg/a/203-moneybg/351578-kapitaloviyat-pazar-protsaftyava-aktivite-trayno-se-uvelichavat.

Шаблони и инструменти за предварителното събиране на информация по DORA

Европейските надзорни органи (EHO) публикуваха шаблони, технически документи и инструменти във връзка с подготвителния „dry run“ за съответствие с Регламент (ЕС) 2022/2554 относно оперативната устойчивост на цифровите технологии във финансовия сектор (DORA).

Публикуваните материали включват:

  • Шаблони за регистрите на информация с примери (в Excel);
  • Проект на технически пакет за докладване, включващ модел на данни (Data Point Model – DPM), анотирани таблични оформления и правила за валидация;
  • Допълнителен инструмент (Visual Basic Application – VBA macro) за подпомагане конвертирането на Excel шаблони в .csv файлове и .zip файлове за подаване;
  • Често задавани въпроси относно упражнението.

Материалите са достъпни на уебстраницата за подготовка тук.

Финансовите субекти могат да използват тези материали и инструменти за подготовка и докладване на регистрите на информация за договорни отношения с трети страни доставчици на ИКТ услуги в контекста на упражнението и да добият представа за надзорните очакванията за докладване, приложими от 2025 г.

Приканват се финансовите субекти, участващи в упражнението, да подадат към КФН попълнената в шаблоните информация до 20 август 2024 г. на press@fsc.bg

Решения от заседание на 11.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Вписва последваща емисия акции, издадена от „Смарт Органик“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 1 030 999 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005153.

2. Одобрява Николаус Фрай за член на съвета на директорите на „ЕВРОИНС ИНШУРЪНС ГРУП“ АД.

3. Изпраща писмо до „ЗАД АРМЕЕЦ“ АД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с прехвърляне на дейност на трето лице.

Решения от заседание на 09.07.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Издава лиценз на „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, гр. София, да извършва следната дейност като дружество със специална инвестиционна цел:

– инвестиране на парични средства, набрани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти.

Одобрява проспект за първично публично предлагане и допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Те-Трейд Инвест“ АДСИЦ, гр. София.

Емисията е в размер на 200 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции, с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100024238.

Вписва посочената емисия акции, предмет на първично публично предлагане, в процес на емитиране, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Вписва емисия варанти, издадена от „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 2 999 995 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми варанти, с емисионна стойност 0,001 лева за един брой, с ISIN код BG9200001246, които дават право на притежателите на варанти да упражнят в 5-годишен срок правото си да запишат съответния брой акции – базов актив на варантите по емисионна стойност 21,50 лева за акция при конверсионно съотношение варант/акция 1:1, които „Болкан енд сий пропъртис“ АДСИЦ ще издаде при бъдещо/и увеличение/я на капитала си.

3. Вписва последваща емисия акции, издадена от „Шелли Груп“ АД, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, с цел търговия на регулиран пазар.

Емисията е в размер на 54 614 лева, разпределени в 54 614 броя нови обикновени, безналични, поименни, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, с ISIN код BG1100003166.

4. Одобрява член на съвета на директорите на „Пенсионно осигурително дружество – Бъдеще“ АД.

5. Отписва емисия облигации, издадени от „Булфинанс Инвестмънт“ АД, гр. София, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 10 000 000 лева, разпределени в 10 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100022172.

6. Възнамерява да спазва в надзорната си практика Насоките относно прехвърлянето на данни между регистрите на трансакции съгласно Регламента за европейската пазарна инфраструктура и Регламента относно СФЦК (ESMA74-362-2351), издадени от Европейския орган за ценни книжа и пазари, считано от 01.10.2024 г.

7. Регистрира програма за обучение, конспект, процедурни правила за провеждане на изпит и правила за оценяване от „Фондация ОБРАЗОВАНИЕ, ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ“ фондация, като организация за провеждане на професионално обучение на лица, които постъпват на работа в застрахователен брокер.

8. Заличава, по искане на заявителя, „СЛАВА 4“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери.

9. Изпраща писмо до „БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ЗА ЕКСПОРТНО ЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са налице правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на дейностите по счетоводно обслужване към трето лице.

Решения от заседание на 25.04.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява допълнение към проспект за първично публично предлагане на емисия акции, които ще бъдат издадени от „Капман Дебтс Мениджмънт“ АД, гр. София.

Емисията е в размер до 4 860 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на глас, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка една, с ISIN код BG1100005203.

Вписва посочената емисия акции в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

2. Одобрява Александър Топкаров за управител на инвестиционен посредник „Аксиом Инвест“ ООД.

3. Определя минималната доходност за задължителните пенсионни фондове за периода от 31.03.2022 г. до 29.03.2024 г. Всички фондове за допълнително задължително пенсионно осигуряване са постигнали доходност за посочения 24-месечен период над определеното минимално равнище на доходността за съответния вид фонд. Пълният текст на решения № 282 – УПФ от 25.04.2024 г. и № 283 – ППФ от 25.04.2024 г. може да намерите в раздел „Административни документи”. Данни за доходността за 24-месечния период (на годишна база) и определената минимална доходност може да намерите в раздел „Осигурителна дейност“, “„Статистика”, ”Статистика и анализи”.

4. Вписва емисия облигации, издадени от „Опортюнити България Инвестмънт“ АД, гр. София, в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 998 броя безналични, поименни, конвертируеми, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, необезпечени облигации с ISIN код BG2100032239, с номинална стойност на една облигация 1 000 лева, с фиксиран годишен лихвен процент в размер на 5,00%, платим на шестмесечни периоди, с матуритет 5 години, считано от 04.04.2024 г.

5. Отписва, поради погасяване на задълженията, емисия облигации, издадени от „Браво Пропърти Фонд“ АДСИЦ, от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с ISIN код BG2100008197.

6. Отписва, по искане на заявителя, издадената емисия облигации и „Финанс Секюрити Груп“ АД, гр. София, като емитент от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа.

Емисията е в размер на 7 000 000 евро, разпределени в 7 000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, поименни, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, с номинална стойност от 1 000 евро всяка, с ISIN код BG2100006159.

7. Отнема, по искане на заявителя, издадения лиценз за извършване на дейност като инвестиционен посредник на „Юропиън Брокеридж Хаус“ ООД.

8. Определя състава на изпитна комисия за провеждане на изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер на финансови инструменти на 18.05.2024 г. (събота) и като инвестиционен консултант на 19.05.2024 г. (неделя).

9. От разгледаните до 25.04.2024 г. заявления за допускане до изпити за придобиване на право за извършване на дейност като брокер и/или като инвестиционен консултант, които ще се проведат съответно на 18 и 19 май 2024 г., до изпит за придобиване на право за извършване на дейност като брокер на финансови инструменти, насрочен за 18 май 2024 г., се допускат: Атила Фикрет, Светлин Карафеизов, Калина Бобокова, Петър Йосифов, Виктор Спасов, Теодор М. Тодоров, Даниел Николов, Калоян Захариев, Николай Палийски, Ивайло Иванов, Мариус Янкински и Теодор С. Тодоров. До изпит за придобиване на право за извършване на дейност като инвестиционен консултант, насрочен за 19 май 2024 г., се допускат: Светлана Стоянова, Антония Тодоринова, Христина Стефанова, Даниела Лазарова, Цветислав Лазаров, Радослав Асенов, Мария Томова, Даниел Андреев, Биляна Калинова, Теодор М. Тодоров, Наталия Николаева-Иванова, Петър Димитров, Мирена Лозанова, Костадин Якимов, Ивайло Л. Иванов, Мариан-Флорин Петку, Михаел Севов, Боян Будинов, Георги Робев, Светлана Петрова, Таня Декова, Борислав Андонов, Васил Герджиков, Виктория Симеонова, Владимир Владов, Даниела Пенева, Десислава Донева, Елисавета Йосифова-Антонова, Иван Костадинов, Ивета Расим, Илиян Инджов, Искра Пешева, Йордан Тонев, Карол Шарпов, Кристина Богданова, Николай Палийски, Станислав Кърмазлийски, Ивайло Е. Иванов, Марияна Жекова, Ралица Григорова, Красимир Николов, Десислава Денева, Михаела Нинова, Веселин Василев, Христо Стилянов, Росица Димитрова, Теодор С. Тодоров, Светла Тонашка и Десислава Николчова.

Всички заявления се разглеждат по реда на постъпването им в едномесечен срок от подаването им. Всеки от кандидатите ще бъде уведомен лично на предоставения от него електронен адрес дали е допуснат до изпит. Списъкът на допуснатите кандидати ще се обявява на страницата на КФН поетапно, според реда на разглеждане на заявленията и след вземане на решение от КФН за допускане до изпит.

Обстоятелството, че имената на даден кандидат не фигурират в списъка към определена дата не означава, че не е допуснат до изпит, тъй като документите се разглеждат според реда на подаването им.

Допуснатите до изпит кандидати следва да заплатят такса за явяване на изпит в размер на 450 лв. за всеки от изпитите, на които ще се явяват. Срокът за заплащане на таксата е до 10.05.2024 г. Мястото на провеждане на изпитите ще бъде оповестено на страницата на КФН след разглеждане на всички заявления за допускане до изпит и изготвяне на окончателен списък на допуснатите кандидати.

10. Освобождава за 2024 г. „АДМ Разград” ЕАД от задължението да се лицензира като инвестиционен посредник във връзка с осъществяваната от дружеството търговия със стокови деривати или квоти за емисии или техни деривати (по смисъла на чл. 5 от ЗПФИ).

Решения от заседание на 21.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Одобрява проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия обезпечени облигации, издадени от „Златен лев Холдинг“ АД, гр. София.

Емисията е в размер на 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 броя обикновени, безналични, поименни, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени, неконвертируеми облигации, с номинална стойност 1 000 лева всяка, с плаващ лихвен процент, равен на сума от 6-месечен EURIBOR и надбавка от 1,00 %, но общо не по-малко от 3,25 % годишно и общо не повече от 5,25% годишно, платим на 6-месечен период, с дата на емитиране 07.12.2023 г. и дата на падеж 07.12.2031 г., с ISIN код BG2100040232.

Вписва посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.

2. Не издава забрана за публикуване на предложение от „Захар инвест“ АД за изкупуване чрез инвестиционен посредник „Елана Трейдинг” АД на акции от капитала на „Захарни заводи“ АД от останалите акционери на дружеството.

3. Приема изменения на Указанията относно заверката по чл. 126, ал. 3 от Кодекса за застраховането на годишните справки по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. и на образците с годишни количествени данни по чл. 304, параграф 1, буква „г“ от Регламент (ЕС) 2015/35.

Решения от заседание на 05.03.2024 г.

На заседанието си днес КФН реши:

1.Утвърждава „ГРАНТ ТОРНТОН” ООД за одиторско дружество, което да извърши проверка и заверка на годишния финансов отчет, годишните справки, доклади и приложения за 2024 г. на Гаранционния фонд.

2.Одобрява Тихомир Минчев за член на съвета на директорите и изпълнителен директор на „ГРУПАМА ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

3. Одобрява Жанета Джамбазка за член на надзорния съвет на „ДЖИ ПИ ПРЕЗАСТРАХОВАНЕ“ ЕАД.

4. Приема на второ гласуване Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 28.02.2018 г. за изискванията за защита на финансовите инструменти и паричните средства на клиенти, за управление на продукти и за предоставяне или получаване на възнаграждения, комисиони, други парични или непарични облаги.

Предстои обнародване в „Държавен вестник“.

5. Изпраща писмо до „Застрахователно акционерно дружество ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД, с което уведомява дружеството, че към настоящия момент не са констатирани обстоятелствата, които представляват правни пречки за сключване и изпълнение на договор за прехвърляне на актюерска функция към трето лице.

6. Открива административно производство по издаване на индивидуален административен акт за заличаване на „ЕлБиАр Брокер“ ЕООД от регистъра на застрахователните брокери, воден от КФН.

7. Изпраща писмо до „България Фонд Мениджмънт“ ЕООД с искане за допълнителна информация и документи във връзка с вписване в регистъра по чл. 30, ал. 1 от ЗКФН като лице, управляващо алтернативни инвестиционни фондове.

КФН участва в think tank среща на Green Finance & Energy Centre

На 7 февруари, г-жа Мария Филипова – заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ на Комисията за финансов надзор (КФН), участва в първата за годината think thank работна среща, организирана от „Центъра за устойчиви финанси и енергетика“ и посветена на EGS възможностите и предизвикателствата, по пътя към устойчивото развитие.

Събитието бе официално открито от доц. д-р Маню Моравенов – председател на центъра, а от името на КФН, г-жа Филипова отправи специално приветствие към аудиторията с думите: „Уверена съм, че всички ние, присъстващи на днешната среща, споделяме общата кауза за устойчиво развитие и за постигане на модерна, ефективна, конкурентоспособна и устойчива икономика. Съществуващите предизвикателства в областта на климата и околната среда могат и трябва да бъдат превърнати в нови възможности за развитие. Представителите на бизнеса са основните двигатели за постигане на развитие, целящо опазването на околната среда и устойчиво използване на природните ресурси. Изключително важни са целенасочените усилия на големите компании, представени на днешната среща, за предотвратяване и контрол на замърсяването и смекчаване на изменението на климата. Комисията за финансов надзор оценява провежданата от Зеления център активна двупосочна комуникация и предоставяната подкрепа на бизнеса в прехода към устойчивост на инвестициите. Комисията ще продължи да подкрепя всички инициативи за постигане на целите за устойчиво развитие и за прилагане на устойчиви бизнес стратегии, които са бъдещето на развитието на зелената икономика в България“.

Green Talks предоставя в реално време специализирана обратна връзка, чрез експерти – утвърдени имена в академичната сфера, неправителствения сектор и консултантския бизнес в България. Те дадоха важни насоки на всяка от участващите компании – „СОФ Кънект“ АД – оператор на Летище София, „Солвей Соди“ АД – най-големият содов завод в България и Европа за синтетично производство на калцинирана сода и „Холсим България“ АД –  глобална компания в сферата на строителството и строителните материали, за напредъка им, с едновременното съблюдаване на утвърдени стандарти за устойчивост.

С цел подобряване на съответствието с ESG стандартите в страната, следващият формат на събитието – Green Paper – ще консолидира най-добрите споделени практики, както и ще предложи съвети за развиването на законодателната рамка в сферата.

Мария-Филипова
Мария Филипова