Данни за максималния размер на техническата лихва

На основание чл. 86, ал. 11 от Наредба № 53 от 23.12.2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и Гаранционния фонд, Комисията за финансов надзор публикува максимален размер на техническата лихва за изчисление на премиите и резервите за периода от 1-ви януари 2017 г. до 31-ви декември 2017 г. Данни за максималния размер на техническата лихва може да намерите в раздел „Статистика”, ”Застрахователен пазар”, „Животозастраховане“.

Convention on naming of files in case of submission of reports by investment intermediaries according to Art.26 of Regulation (EG) № 600/2014

03/01/2018

In connection with the obligation of investment intermediaries to accurately and precisely report to the FSC on the concluded contracts for transferring of financial instruments according to Art.26 of Regulation (EC) 600/2014 on the markets of financial instruments and the applicable regulatory technical standards, please consider the 8 MB extent of the submitted files must not be exceeded. When submitting their reports, investment intermediaries, approved reporting mechanisms (ARMs) and trading venues consider the following convention on files naming: Legal Entity Identifier (LEI)_ddmmyyyy.xml, whereat “LEI” means the LEI code of the respective investment intermediary, ARM or trading venue, and “ddmmyyyy” is the date on which deals are completed.  

Convention on naming of files in case of submission of reports by investment intermediaries according to Art.26 of Regulation (EG) № 600/2014

03/01/2018

In connection with the obligation of investment intermediaries to accurately and precisely report to the FSC on the concluded contracts for transferring of financial instruments according to Art.26 of Regulation (EC) 600/2014 on the markets of financial instruments and the applicable regulatory technical standards, please consider the 8 MB extent of the submitted files must not be exceeded. When submitting their reports, investment intermediaries, approved reporting mechanisms (ARMs) and trading venues consider the following convention on files naming: Legal Entity Identifier (LEI)_ddmmyyyy.xml, whereat “LEI” means the LEI code of the respective investment intermediary, ARM or trading venue, and “ddmmyyyy” is the date on which deals are completed.  

Clarifications in connection with the submission of reports by the investment intermediaries after the entry into force of the regulations which are part of the legal frame of MiFID II – 3.01.2018

Today is the date of entry into force of the regulations related to the implementation of the legal frame of the MiFID II, inclusively of the Regulation (EG) 600/2014 on the markets of financial instruments (MiFIR). According to Art. 26 of the latter, investment intermediaries who close transactions with financial instruments shall provide a complete and accurate report of them to the competent authority not later than the end of the next business day. A detailed information about the content of the report in question is included in Regulation (EC) №2017/590 supplementing Regulation (EU) №600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities.
Currently elaborates the FSC a new information system in order to launch the electronic mechanism for submission of the information due to Art.26 of MiFIR by both the investment intermediaries and the approved reporting mechanisms (ARMs). In connection with this matter, please pay attention to the following aspects:

  • For the period between 03.01.2017 and the moment of starting the system, the FSC will accept reports composed by the investment intermediaries according to the regulations’ requirements per e-mail: delovodstvo@fsc.bg, similar to the mechanism for accepting the previous reports required under Art. 38 of the Markets in Financial Instruments Act;
  • There is no granted option the ARMs to collect, validate and keep the reports of their clients supervised by the FSC, as well as to send the collected statements when the system is started because in the meantime the FSC is not going to receive reports for the respective supervised persons, i.e. it will accept the reports submitted by the ARMs via delovodstvo@fsc.bg, based on the contract agreed to the delegation of the responsibility in question;
  • All news and updates concerning the new information system built up for the purpose of the operations described above and directly related to the reporting, according to the requirements of Art.26 of MiFIR, and taking into account the multiple questions put by foreign companies, will be published in English on the internet site of the FSC in due time.

Clarifications in connection with the submission of reports by the investment intermediaries after the entry into force of the regulations which are part of the legal frame of MiFID II – 3.01.2018

Today is the date of entry into force of the regulations related to the implementation of the legal frame of the MiFID II, inclusively of the Regulation (EG) 600/2014 on the markets of financial instruments (MiFIR). According to Art. 26 of the latter, investment intermediaries who close transactions with financial instruments shall provide a complete and accurate report of them to the competent authority not later than the end of the next business day. A detailed information about the content of the report in question is included in Regulation (EC) №2017/590 supplementing Regulation (EU) №600/2014 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the reporting of transactions to competent authorities.
Currently elaborates the FSC a new information system in order to launch the electronic mechanism for submission of the information due to Art.26 of MiFIR by both the investment intermediaries and the approved reporting mechanisms (ARMs). In connection with this matter, please pay attention to the following aspects:

  • For the period between 03.01.2017 and the moment of starting the system, the FSC will accept reports composed by the investment intermediaries according to the regulations’ requirements per e-mail: delovodstvo@fsc.bg, similar to the mechanism for accepting the previous reports required under Art. 38 of the Markets in Financial Instruments Act;
  • There is no granted option the ARMs to collect, validate and keep the reports of their clients supervised by the FSC, as well as to send the collected statements when the system is started because in the meantime the FSC is not going to receive reports for the respective supervised persons, i.e. it will accept the reports submitted by the ARMs via delovodstvo@fsc.bg, based on the contract agreed to the delegation of the responsibility in question;
  • All news and updates concerning the new information system built up for the purpose of the operations described above and directly related to the reporting, according to the requirements of Art.26 of MiFIR, and taking into account the multiple questions put by foreign companies, will be published in English on the internet site of the FSC in due time.

Съобщение относно дължимите такси от поднадзорните лица съгласно Закона за Комисията за финансов надзор

Комисията за финансов надзор уведомява всички поднадзорни лица, че от 01.01.2018 г. е в сила нова Тарифа за таксите, събирани от Комисията за финансов надзор /Тарифата/ – Приложение към чл. 27, ал. 1 от Закона за Комисията за финансов надзор /ЗКФН/ – (обн. ДВ, бр. 95/28.11.2017 г.).
Размерът на годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор е определен в Раздел II на Тарифата.
Срокът за заплащане на таксите по Раздел II на Тарифата  в пълен размер, както и на непроменливата част от таксата по Раздел II, т. I, ред 36 (съгласно Раздел IV, т. VII, подточка 1) на Тарифата, е 31 януари на съответната година.
Годишните такси за осъществяване на общ финансов надзор за 2018 г. следва да постъпят по сметката на КФН или да се платят на каса до 31 януари 2018 г., като при плащането на каса следва да се спазват разпоредбите на  Закона за ограничаване на плащанията в брой.
При неплащане на таксите в установения срок, за срока на забавата върху дължимата сума се начислява и се дължи законната лихва.

Становище на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) относно прилагането на изискванията на Директивата за пазарите на финансови инструменти II (MiFID II) и Регламент (ЕС) № 600/2014 (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаване на LEI номер

 
 Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) излезе с официално становище на 20 декември 2017 г., целящо да  подпомогне безпроблемното прилагане на изискванията на Регламента за пазарите на финансови инструменти (MiFIR), свързани с необходимостта от притежаването на LEI номера.
Съгласно изискванията на MiFIR инвестиционните посредници от държави членки на ЕС за целите на докладване на транзакциите следва да идентифицират своите клиенти посредством LEI номер. Съгласно чл. 27 от Регламент (ЕС) №  600/2014 местата за търговия са задължени да идентифицират всеки емитент на финансови инструменти, който търгува чрез техните системи посредством уникален LEI номер при  ежедневното подаване на данни чрез Системата за референтни данни на финансовите инструменти (FIRDS).
През последните седмици ЕОЦКП и националните компетентни органи (НКО) са установили, че не всички инвестиционни посредници ще успеят да получат LEI номера от своите клиенти преди 3 януари 2018 година – датата, от която влиза в сила Регламентът за пазарите на финансови инструменти. Същата хипотеза може да възникне и за местата за търговия по отношение на емитенти от държави извън ЕС, чиито инструменти се търгуват в ЕС.
В тази връзка и с цел подпомагане на безпроблемното прилагане на изискванията, свързани с притежаването на LEI номера Европейският орган за ценни книжа и пазари допуска за период от шест месеца следното:

  • инвестиционните посредници имат възможността да предоставят услуга по инвестиционно посредничество на клиент, от когото не са получили предварително LEI номер, само ако клиентът е предоставил необходимата документация за получаване на LEI номер на инвестиционния посредник. След получаване на LEI номер на клиента, инвестиционният посредник изпълнява задължението за подаване на доклад за извършена транзакция.
  • местата за търговия докладват своите LEI номера вместо LEI номерата на емитенти от държави извън ЕС, които понастоящем не разполагат със собствени LEI номера.

 
Този подход се споделя от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) и националните компетентни органи (НКО).
Повече подробности се съдържат в становището на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на адрес:
  
https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-issues-statement-lei-implementation-under-mifid-ii

Конвенция за именуване на файлове при подаване на отчети от инвестиционни посредници съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014

Във връзка със задължението на ИП да представят на КФН пълен и прецизен отчет за сключваните от тях сделки с финансови инструменти съгласно член 26 от Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти и приложимите регулаторни технически стандарти, моля да имате предвид, че подадените файлове не трябва да надвишават 8 МБ.
При подаване на справката инвестиционните посредници, одобрените механизми за докладване (ОМД) и местата за търговия спазват следната конвенция на именуване на файла:
Legal Entity Identifier (LEI)_ddmmyyyy.xml, където:
„LEI” е LEI кода на инвестиционния посредник/ на ОМД/ на мястото за търговия;
„ddmmyyyy” е точната дата на осъществяване на сделките.

Пояснения във връзка с подаването на отчетите на инвестиционните посредници с влизането в сила на регламентите от правната рамка MIFID II от 3.1.2018 г.

От днес влизат в сила регламентите, свързани с прилагането на правната рамка MiFID II, включително и Регламент (ЕС) 600/2014 относно пазарите на финансови инструменти (MiFIR). Съгласно чл. 26 от посочения регламент инвестиционните посредници, които сключват сделки с финансови инструменти, представят пълен и прецизен отчет за тези сделки пред компетентния орган не по-късно от края на следващия работен ден. Детайлна информация за съдържанието на този отчет е разписана в Регламент (ЕС) 2017/590 за допълнение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на регулаторните технически стандарти за докладването на сделки пред компетентните органи.
В момента КФН е в процес на изграждане на информационна система, която ще позволи електронното подаване на информацията по чл. 26 от EMIR от страна както на  инвестиционните посредници /ИП/, така и на одобрени механизми за докладване.
Във връзка с горното, моля да имате предвид следното:
–              За периода между 03.01.2017 г. и момента на въвеждане в експлоатация на системата КФН ще приема отчетите , изготвени от ИП в съответствие изискванията на регламентите,   посредством получаване на същите по email: delovodstvo@fsc.bg, подобно на механизма на приемане на досегашните отчети изискуеми съгласно чл. 38 от Закона за пазарите на финансови инструменти;
–              Не се допуска вариант, при които одобрен механизъм за докладване /ОМД/  събира, валидира и съхранява отчетите на клиентите си – поднадзорни на КФН лица, и изпраща натрупаните отчети при въвеждане на системата в експлоатация, като междувременно КФН в този период не получава отчети за дадените поднадзорни лица, т.е. КФН ще приема за подадени отчетите, които биват подадени на електронна поща delovodstvo@fsc.bg от ОМД по силата на сключен договор за делегация на тази отговорност;
–              Всички новини и актуализации във връзка с новата информационна система, която да извършва операциите описани по-горе и имащи пряко отношение с докладването съгласно изискванията на чл. 26 от MiFIR, ще бъдат своевременно публично оповестени на интернет страницата на КФН, включително предвид множеството въпроси от чуждестранни компании, на английски език;
 
 

Данни за (пре)застрахователния пазар към 30.09.2017 г.

Представените данни от отчетите на (пре)застрахователите по общо застраховане и животозастраховане към края третото тримесечие на 2017 г. са обобщени и публикувани на интернет страницата на КФН – www.fsc.bg, раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”.