EIOPA започва публична консултация относно втория пакет от проектите за технически стандарти за изпълнение (ITS) и насоки по режима Платежоспособност 2 (Solvency II)

Европейският орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (EIOPA) навлиза в последния етап от прилагането на режима Платежоспособност 2. Подготовката на Стандартите се изисква от законодателството на ЕС и цели да определи формуляри, образци и процедури за конкретни области на режима. Насоките на EIOPA осигуряват общо, универсално и последователно прилагане на режима и отразяват пруденциалния избор на органа да обърне внимание на главните цели на Платежоспособност 2, като например риск-базираните изисквания за капитала, отчетност и разкриване на информация.

Пакетът Технически стандарти и Насоки покриват различни области от трите „стълба” на Платежоспособност 2. По отношение на третия стълб, пакетът съдържа комплекта с документи по отчитане, който от първото си публикуване  през юли 2012г. е бил актуализиран в съответствие с Директивата Omnibus II и мерките по прилагане на режима Платежоспособност 2.

Публичната консултация ще приключи на 2 март 2015г. Моля, имайте предвид, че коментарите, подадени след крайния срок или тези, които не са подадени съгласно предоставения шаблон, не могат да бъдат обработени.

Цялата документация може да бъде открита на интернет страницата на EIOPA:
https://eiopa.europa.eu/consultations/consultation-papers/index.html