Председателят на КФН Стоян Мавродиев участва в най-престижния банков и икономически форум – 24-тия Европейски банков конгрес

На 21 ноември 2014 г., председателят на Комисията за финансов надзор Стоян Мавродиев участва в 24-тото издание на Европейския банков конгрес под наслов „Да променим Европа” във Франкфурт – най-престижният банков и финансов форум в Европа.  

Сред гостите и лекторите на форума бяха Марио Драги, президент на Европейската централна банка, Йенс Вайдман, гуверньор на Централната банка на Германия, Волфганг Шойбле, министър на финансите на Федерална република Германия,  Дейвид Лидингтън, британският министър за Европа, Даниел Нуи, председател на Надзорния съвет на Единния надзорен механизъм в Европейската централна банка (Единния банков надзор в ЕС). 

На форума бяха обсъдени належащите въпроси за необходимостта от насърчаване на кредитирането и икономическото развитие на Европа, незабавно достигане на равнище на годишната инфлация в еврозоната до два процента и необходимостта от оздравяване и прочистване на кредитните портфейли на банките. Фокус на срещата беше и създаването и работата на единния надзорен механизъм в Европейската централна банка.

Стоян Мавродиев беше единственият участник и представител на българска институция, официално присъствал на форума. На събитието председателят на КФН проведе множество срещи и обсъждания с представители на финансовия и банков сектор от цяла Европа по темите на конгреса.

Комисията за финансов надзор не е участвала в обсъждане на промяна в тристълбовия пенсионен модел в България

Във връзка с медийна публикация под заглавие ”Нова идея – национализация на частните пенсионни фондове”, в която се твърди, че е проведена среща между председателя на КФН Стоян Мавродиев и финансовия министър Владислав Горанов, на която „е обсъждана частична национализация на частните пенсионни фондове”, КФН съобщава следното:

Не е провеждана среща с участието на представители на КФН нито в посочения, нито в друг формат, на която да е обсъждана идея за промяна в тристълбовия пенсионен модел в България.

Комисията за финансов надзор не е давала или подкрепяла идея за експроприация на активите на пенсионните фондове чрез национализация. В тази връзка е и Решение номер 7 от 31.05.2011 г. на Конституционния съд на РБ.

КФН и лично нейният председател винаги са имали категорична позиция в подкрепа на стабилността на втория стълб на пенсионната система и при правени опити за дестабилизация сме изразявали ясната си позиция против подобни намерения.

КФН държи още веднъж да подчертае, че пенсионната система у нас е законово регламентирана, стабилна и устойчива, въпреки опитите на определена медийна група да провокира напрежение в сектора.

Комисията за финансов надзор се ръководи в работата си от законите на Република България и стремежа за оптимална защита на правата и интересите на осигурените лица.

Vladimir Savov will perform the functions of deputy-chairman of the FSC, managing Investment Activity Supervision Division

By the proposal of the Chairman of the Financial Supervision Commission Stoyan Mavrodiev and according to art. 10 par. 5 of the Financial Supervision Commission Act, at a meeting held on November 12th, 2014, the Authority elected Vladimir Savov as deputy-chairman to perform the functions of Nikolay Popov – the resigned deputy-chairman managing Investment Activity Supervision Division.

Vladimir Savov is a member of the Commission, responsible for supporting its policy on financial markets analysis and risk assessment, improvement of the supervisory practice and investors and insured persons’ protection. He was elected as FSC member with Decision of the National Assembly on January 24th, 2014 for a 6 year term.

Vladimir Savov holds a MBA in Business Administration from London Business School and MBA in International Business Relations from UNWE. He has a significant professional experience in the area of banking and capital markets, gained at various international financial institutions, such as – Unicredit Bulbank, The Bank of New York, Brunswick UBS, Uralsib Capital Bank, Credit Suisse Investment Bank and Financial Corporation Otkritie.

Vladimir Savov will perform the functions of deputy-chairman of the FSC, managing Investment Activity Supervision Division

By the proposal of the Chairman of the Financial Supervision Commission Stoyan Mavrodiev and according to art. 10 par. 5 of the Financial Supervision Commission Act, at a meeting held on November 12th, 2014, the Authority elected Vladimir Savov as deputy-chairman to perform the functions of Nikolay Popov – the resigned deputy-chairman managing Investment Activity Supervision Division.

Vladimir Savov is a member of the Commission, responsible for supporting its policy on financial markets analysis and risk assessment, improvement of the supervisory practice and investors and insured persons’ protection. He was elected as FSC member with Decision of the National Assembly on January 24th, 2014 for a 6 year term.

Vladimir Savov holds a MBA in Business Administration from London Business School and MBA in International Business Relations from UNWE. He has a significant professional experience in the area of banking and capital markets, gained at various international financial institutions, such as – Unicredit Bulbank, The Bank of New York, Brunswick UBS, Uralsib Capital Bank, Credit Suisse Investment Bank and Financial Corporation Otkritie.

Студенти от СУ „Св. Климент Охридски” бяха на обучение в Комисията за финансов надзор

Студенти от специалност „Счетоводство и контрол” на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” участваха в специализирана образователна програма, създадена за тях и проведена в Комисията за финансов надзор (КФН).

Лекторите в нея, експерти от Комисията, съобразиха презентациите си с материала, който се преподава в магистърската програма и се постараха да допълнят и задълбочат академичните им знания. Фокус на програмата за студенти от СУ беше ролята на Комисията за финансов надзор за осигуряване на стабилност и ефективност на небанковия финансов сектор, видовете регулации и надзор, както и най-често срещаните нарушения, за които има сигнали от граждани в регулатора.

Ръководителят на вътрешния одит в КФН изнесе пред студентите презентация на тема „Системи за финансово управление и контрол в публичния сектор” като им представи основните изисквания към системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор и прилагането им в Комисията за финансов надзор.

Проведеното обучение е част от серията образователни инициативи на КФН, които се реализират в изпълнение на един от основните й приоритети – защита на потребителите на финансови услуги и повишаване на финансовата грамотност на гражданите. Стремежът на КФН, като отговорна обществена институция, е максимално да подпомага потребителите в опознаване на финансовите услуги и да повишава тяхната култура при използване на продукти и услуги от небанковата финансова сфера.

Владимир Савов ще изпълнява функциите на заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”

По предложение на председателя Стоян Мавродиев, Комисията за финансов надзор, на основание чл. 10, ал. 5 от Закона за комисията за финансов надзор, на свое заседание днес, 12 ноември 2014 година, избра Владимир Савов за заместник, който да изпълнява правомощията на подалия оставка заместник-председател, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност”, Николай Попов.

Владимир Савов е член на комисията, подпомагащ политиката й по анализ и оценка на рисковете на финансовите пазари, усъвършенстване на надзорната практика и защита интересите на инвеститорите, застрахованите и осигурените лица. Избран е за член на КФН с решение на Народното събрание от 24 януари 2014г. с 6 годишен мандат.

Владимир Савов притежава магистърска степен по бизнесадминистрация от London Business School, магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и има дългогодишен професионален опит в сферата на банковото дело и капиталовите пазари, натрупан в различни международни финансови институции – „Уникредит Булбанк”, The Bank of New York, Brunswick UBS, банка Уралсиб Капитал, инвестиционната банка Credit Suisse и финансова корпорация „Откритие”.

Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2014 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2014 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки, представени от пенсионноосигурителните дружества в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.09.2014 г.

В обявените резултати на пенсионно осигурителните дружества към 30.09.2014 г. са включени и данни за лицензираното през третото тримесечие на годината „Пенсионноосигурително дружество „УТРЕ” АД. Към края на деветмесечието това дружество все още не управлява пенсионни фондове.

Общият брой на осигурените лица в четирите вида пенсионни фондове към 30.09.2014 г. е 4 259 698 души, като нараства спрямо 30.09.2013 г. с 2,49 на сто.

В системата на допълнителното пенсионно осигуряване към 30.09.2014 г. са акумулирани нетни активи на стойност 7 872 431 хил.лв. В сравнение с края на деветмесечието на 2013 г. нетните активи на пенсионните фондове регистрират ръст от 22,46 на сто.

Общите приходи на пенсионноосигурителните дружества през деветмесечието на 2014 г. възлизат на 111 991 хил. лв. и нарастват с 18,46 на сто в сравнение с отчетените приходи през съответния период на предходната година. Общият нетен финансов резултат на дружествата за деветмесечието на 2014 г. е в размер на 44 044 хил. лв.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за деветмесечието на 2014 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.09.2014 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.

Председателят на КФН Стоян Мавродиев разговаря с гуверньора на Централната банка на Ирландия Патрик Хонахън

При работно посещение в Централната банка на Ирландия на 31.10.2014 г., председателят на КФН Стоян Мавродиев и членът на КФН Владимир Савов проведоха серия от срещи с гуверньора на ЦБИ Патрик Хонахън, заместник-гуверньорите Сирил Ру с Штефан Герлах, и директора по надзора на финансовите пазари Гарет Мърфи.

На срещите бяха обсъдени широк кръг от въпроси, засягащи макропруденциалния надзор, защитата на правата на потребителите на финансови услуги, управлението на последствията от системна банкова криза при практически пълна национализация на банковия сектор, мерките, предприети от ирландския финансов регулатор за запазването на ликвидността и прозрачността на пазарите на ценни книжа в тези условия. Бяха разгледани и ползите и предизвикателствата от присъединяването към единния банков надзор, важността от приемане на  законодателството в областта на реструктурирането на кредитни институции, както и значението на навременната и ефективна комуникационна стратегия от страна на финансовите  институции и регулаторите за минимизиране на последствията върху доверието във финансовата система. 

Гуверньорът Хонахън подчерта важността от  незабавния достъп до механизма на Спешна помощ за осигуряване на ликвидност (ELA) на Европейската Централна Банка, от който Ирландия, като страна от Еврозоната, е имала при избухването на кризата през 2008г. Привличането на независими външни – чуждестранни – консултанти за оценка на банковата система пък е способствало за повишаването на доверието към регулатора и прилаганите от него мерки от страна на ЕЦБ, институционалните инвеститори и обществеността. 

Председателят Мавродиев изтъкна, че банковата криза в България е заострила вниманието на обществеността и политиците върху важността от добре функциониращи защитни механизми за вложителите, инвеститорите, а и за самите финансови институции. Необходими са не просто допълнения във финансовото законодателство, а и преосмисляне на цялостната стратегия по тези проблемни въпроси, подчерта той. 

Според Мавродиев, включването на България към механизма за единен банков надзор, както и възможно най-бързото присъединяване към Еврозоната трябва да бъдат възприети като национални приоритети със стратегическо значение. Реализирането им ще спомогне за повишаване на доверието в банковия надзор и регулация над банките в страната, запазването на финансовата стабилност у нас и по-добра защита на икономиката ни от сътресения, заяви той.