1

Проф. Милчо Стоименов, изпълняващ длъжността заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", отписа "Бъдещност" АД, гр. Чирпан от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.
Пълния текст на решение 342 може да намерите в раздел "Документи".

1

           Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи   УД "Златен лев Капитал" АД за срок от 6 месеца да представя всеки първи работен ден от седмицата в КФН седмична информация относно:
· стойността на инвестициите в акции и дългови ценни книжа за всяко публично дружество, съответно емитент, относителният й дял спрямо общия размер на активите на ИД "Златен лев" АД, брой на притежаваните ценни книжа. Информацията следва да се представя за всеки ден, на който е определяна нетната стойност на активите;
· сключените сделки с активи на ИД "Златен лев" АД, съдържаща най- малко: мотивирано решение на СД на УД "Златен лев Капитал" АД, цената по която са преоценени в последните десет дати, на които е извършена преоценка на актива, метода на оценка,  вида на сделката, дата на сделката, единичната цена;
· информация за емитирани и обратно изкупени акции на ИД "Златен лев" АД, включваща: вида на поръчката, идентификация на лицата, дали поръчката, дата на приемане на поръчката, дата на изпълнение на поръчката, цената при която е изпълнена поръчката, брой акции които са придобити, съответно които са изкупени обратно.
На основание чл. 214, ал. 2 от ЗППЦК Решението за прилагане на принудителна административна мярка подлежи на незабавно изпълнение, независимо дали е обжалвано.
Пълния текст на решение  № 322 -УД  може да намерите в раздел "Документи".

1

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", взе решение за отписване на "Комарс" АД, гр. Пловдив от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН, воден от Комисията за финансов надзор.
Пълния текст на решение 262 – ПД може да намерите в раздел "Документи".

 

1

Димана Ранкова – зам.- председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност, отказа да отпише "Технотрейд" АД, гр. Варна като публично дружество от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН.