Решения на КФН от заседание на 22.04.2004 г.

1. Комисията вписа в публичния регистър последваща емисия акции на “Промота България” ЕАД, гр. София.  Емисията е в резултат на увеличение капитала на дружеството и е в размер на 2 800 000 броя обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с номинална стойност от 1 лев всяка.

 2. Комисията одобри промени в устава на “Капитал Директ – 1” АДСИЦ, гр. София.

 3. Във връзка с писмо на Агенцията за приватизация с искане за вписване на дружества в публичния регистър на КФН с цел приватизация чрез публично предлагане Комисията  вписа  като публични дружествата  ““Брикел” ЕАД, гр. Гълъбово и “Гипс” АД, Кошава.