Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на десет инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на "АБВ-ИНВЕСТИЦИИ" ЕООД, "АРГО-ИНВЕСТ" АД, "ДЕМИРБАНК (БЪЛГАРИЯ)" АД, "ФИКС ПЛЮС ФИНАНСОВА КЪЩА" АД, "НАБА ИНВЕСТ" АД, "СОФИЯ ИНВЕСТ БРОКЕРИДЖ" АД, “БУЛ ТРЕНД БРОКЕРИДЖ” ООД, "НЮТОН ФИНАНС БЪЛГАРИЯ" АД, "КАПИТАЛ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТ" ООД и "СТОПАНСКА И ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД.   

Пълния текст на решенията 213, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 229, 230 и 231 може да намерите в раздел "Документи".