КФН отправя покана за обсъждане на проекта на НАРЕДБА за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства

Комисията за финансов надзор прие проект на НАРЕДБА за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства на 17 март 2004 г.

Пълния текст на проекта на Наредбата се намира на web–страницата на Комисията за финансов надзор в раздел “Нормативна уредба” -проектонаредби .

КФН отправя покана към всички заинтересовани страни да вземат участие в обсъждането на проекта на НАРЕДБАТА.

Коментари и предложения може да изпращате до 19.04.2004 г. на адрес: София 1000, пл.“Св. Неделя” 6 или на e-mail:n_registry@fsc.bg