Заводски строежи – Козлодуй” АД се задължава да регистрира емисия акции на фондовата борса

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", задължи лицата, управляващи и представляващи "Заводски строежи – Козлодуй" АД, гр.  Козлодуй, в седемдневен срок от получаване на решението, да предприемат необходимите правни и фактически действия за регистрацията на емисията акции на дружеството с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа.
Пълния текст на решение 220 може да намерите в раздел "Документи".