Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на четири инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представен в КФН на "Райфайзенбанк" ЕАД, "Корпоративна търговска банка" АД, ФК"Карол" АД и "Брокепс – груп" АД.
Пълния текст на решенията № 319, 320, 321 и 323 може да намерите в раздел "Документи".

Одобрени са промени в общите условия при работа с клиенти на четири инвестиционни посредници

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри промените в общите условия, приложими към договорите с клиенти съгласно проекти, представени в КФН на ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА" АД, "ПЪРВА ИЗТОЧНА МЕЖДУНАРОДНА БАНКА" АД, "СИТИБАНК Н.А. – КЛОН СОФИЯ" и "ФИНАНСКОМ" АД.

Пълния текст на решенията № 295, 296, 297, 298 може да намерите в раздел "Документи".