ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД получи одобрение за промяна в Устава на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде одобрение на  ИД „ОББ БАЛАНСИРАН ФОНД” АД за промяна в Устава на дружеството, приети с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 24.11.2006 г.

Пълния текст на решение 1185 може да намерите в раздел „Документи”.

ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД получи одобрение за промяна в Устава на дружеството

  
Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на ИД „ОББ Балансиран Фонд” АД за промяна в Устава на дружеството, приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на  15.06.2006 г.

Пълния текст на решение 461 може да намерите в раздел "Документи".