Съобщение до всички, притежаващи сертификат за извършване на дейност като брокер на ценни книжа и/или инвестиционен консултант

Във връзка с актуализиране на водения от КФН  регистър по чл. 30, ал. 1, т. 6 от Закона за Комисията за финансов надзор, брокерите на ценни книжа и инвестиционните консултанти трябва в 14-дневен срок да внесат по електронен път (bg_fsc@fsc.bg) или с придружително писмо в деловодството на Комисията за финансов надзор (ул. „Шар планина” № 33, гр. София, 1303) актуална информация относно следните данни:
• адрес за кореспонденция с надзорния орган;
• електронна поща;
• телефон за връзка;
• настоящо работно място;
• дата на сключване на договора и срок на действието му в случай, че е срочен
• заемана длъжност.

На електронната страница на КФН ще бъдат публикувани имената на брокерите на ценни книжа и инвестиционните консултанти, както и номерът на сертификата за извършване на дейност, електронната поща, телефон за връзка и настоящото  работно място.

Лицата, издържали успешно изпитите за придобиване на право за упражняване на дейност като брокер/ инвестиционен консултант, проведени на 27 и 28 май 2006 г. не се освобождават от задължението си по чл. 14, ал. 3 и 4 от Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава дейност.