ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД получи одобрение за промяна в Устава на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на ИД „ЗЛАТЕН ЛЕВ” АД за промяна в Устава на дружеството, приет с решение на Общото събрание на акционерите на 28.06.2006 г.

Пълния текст на решение 459 може да намерите в раздел "Документи".