Издава се разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава разрешение на УД „Стандарт Асет Мениджмънт” АД, действащо от името и за сметка на ДФ „Стандарт Инвестмънт Балансиран Фонд”, да инвестира до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Пловдив Юрий Гагарин БТ” АД и до двадесет на сто от активите на фонда в акции на „Биовет” АД, при спазване на ограничението общата стойност на инвестициите до 20 на сто да не надвишава 40 на сто от активите на договорния фонд.

Пълния текст на решение 462 може да намерите в раздел "Документи"