Величка Маринова Сахакян е одобрена за член на Съвета на директорите на ИП „Авал Ин” АД, гр. София

Ралица Агайн-Гури,заместник-председател на КФН, ръководещ Управление "Надзор на инвестиционната дейност", одобри Величка Маринова Сахакян за член на съвета на директорите на ИП „Авал Ин” АД, гр. София, избран с решение на общото събрание на съдружниците.

Решение № 59 може да бъде намерено в раздел "Административни документи".