Съобщение относно Националния кодекс за корпоративно управление, приет през октомври 2007 г., във връзка с изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа

На 10.10.2007 г. беше официално представен създаденият Национален кодекс за корпоративно управление (Кодекса), който съответства на международно приетите и прилагани принципи за корпоративно управление на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (2004): отговорност и независимост на корпоративните ръководства, защита на правата на акционерите, равнопоставеност на миноритарните и чуждестранните акционери, разкриване на информация и зачитане на заинтересованите лица.

С Протокол № 36/17.10.2007 год., Съветът на директорите на „БФБ – София” АД е взел решение да одобри прилагането на Национален кодекс за корпоративно управление, като по този начин последният заменя действащия до този момент Кодекс на корпоративното управление на „БФБ – София” АД.

Съгласно Правилника на “БФБ – София” АД, съобразяването и прилагането на основните принципи, заложени в Кодекса на корпоративното управление, одобрен от Борсата, е задължително за дружествата, които се търгуват, или искат да бъдат допуснати за търговия, на “Официален пазар на акции, сегменти “А” и “В”. Приемането и прилагането на Кодекса за дружествата, търгувани на останалите пазари и пазарни сегменти на “БФБ – София” АД, е препоръчително и въпрос на избор от тяхна страна.

В тази връзка, когато емитентът е декларирал в представения в Комисията за финансов надзор годишен отчет, съответно пред „БФБ – София” АД, че е приел и спазва Националния кодекс за корпоративно управление, изискването на чл. 100н, ал. 4, т. 3 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), за изготвяне и представяне на програма за прилагане на международно признатите стандарти за добро корпоративно управление, определени от заместник-председателя, ръководещ Управление „Надзор на инвестиционната дейност”, като част от годишния финансов отчет за дейността, ще се счита за изпълнено. Кодексът се прилага на основата на принципа „спазвай или обяснявай”. Емитентите, които декларират, че приемат и спазват Националния кодекс за корпоративно управление, следва да имат предвид, че при отклонение от залегналите в Кодекса принципи, по реда на чл. 100н, ал. 7 от ЗППЦК следва да „обяснят” причините, поради които дейността на управителните и контролните органи на емитента не е била в съответствие с Кодекса, съответно мерките за тяхното преодоляване.