Управление

Димана Ранкова – зам.-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност,

    1. Заявление за потвърждаване на проспект за първично публично предлагане на ценни книжа ( по чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК)

    2. Заявление за потвърждаване на проспект за вторично публично предлагане на ценни книжа ( по чл. 101, ал. 2, т. 2 във връзка с чл. 78, ал. 1 от ЗППЦК)

    3. Заявление за освобождаване от задължение за публикуване на проспект за публично предлагане на ценни книжа ( по чл. 88 от ЗППЦК).

    4. Заявление за вписване на обстоятелства и промените в тях в регистъра на емитентите.

утвърди следните образци на заявления :

Образците на заявленията са оповестени в рубрика “Документи”, подрубрика “Форми и образци на документи”.

 

Управление

Управление "Застрахователен надзор" към КФН обобщи статистическите данни за застрахователния пазар за деветте месеца на 2003 година. Данните са въз основа на подадената информация от застрахователните компании за този период.
Премийните приходи на 20-те застрахователни компании по общо застраховане за деветмесечието са 399 947 582 лв., което е с 24.79 % повече от премийните приходи за същия период на миналата година. Изплатените обезщетения са 141 322 066 лв. – 0.58 % повече от миналата година.
В животозастраховането премийният приход за деветмесечието на 2003 година е 46 150 698 лв., което е с 15,84 % по-малко от премийния приход за деветмесечието на 2002 г. и обезщетенията са 24 045 526 лв., по-малко с 11, 60%  от миналата година. Данните можете да намерите на интернет страницата ни в раздел "Електрони издания","Статистика и анализи", "Статистика на застрахователния пазар".