УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД получи одобрение за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Райфазен (България) Фонд Облигации”

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на УД „Райфазен Асет Мениджмънт (България)” ЕАД за промяна в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ДФ „Райфазен (България) Фонд Облигации”, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството по Протокол  от 28.07.2006 г.
Пълния текст на решение 612 може да намерите в раздел „Документи”.