Резултати от приключена проверка на инвестиционен посредник „Капитал Инженер Проект” ООД, гр. Плевен

При извършена проверка на инвестиционен посредник „Капитал Инженер Проект” ООД за спазване на изискванията на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Закона за Комисията за финансов надзор, Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 1) и Наредба № 6 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (Наредба № 6) са констатирани непълноти и несъответствия, за което на „Капитал Инженер Проект” ООД са отправени следните препоръки: 
1. Договорите за сделки с ценни книжа и компенсаторни инструменти следва да бъдат коригирани съобразно направените бележки в констативния протокол , както следва:
• да се промени в бланката на договора номера и датата на действащите след 15.06.2006г.  общи условия към договорите за сделки с ценни книжа.
• в договора  да се посочва новото Решение № 399-ИП/15.06.2006г. на КФН, с което   се прелицензира инвестиционния посредник, а не решението на ДКЦК.
• в заглавието на договора и навсякъде, където в него се споменава „инвестиционни бонове” изразът следва да отпадне, тъй като тези инструменти вече не съществуват. 
• клаузата на чл. 3 от Договора следва да се редактира, като се посочи, че възнаграждението на посредника и разходите по изпълнението на всяка отделна сделка се плащат съобразно действащата Тарифа на „Капитал Инженер проект” ООД.
2. В представения Договор за регистрационни услуги относно безналични ценни книжа следва да се посочват действащите след прелицензирането на посредника общи условия, доколкото в тях е уредена и дейността на посредника като регистрационен агент. Декларацията, съдържаща се в договора, че клиентът е наясно с рисковете свързани с инвестиране в ценни книжа, следва да отпадне, тъй като при услугите осъществявани от регистрационен агент няма инвестиране в ценни книжа. 
3. Документът по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1, съставен от лицето от отдела за вътрешен контрол да съдържа вида и обхвата на извършената проверка, съгласно цитираната разпоредба от Наредба № 1.
4. Клиентите на посредника да се уведомяват за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите, за което да се съставя изричен документ или текстът на уведомлението да бъде включен като клауза в договорите за сделки с ценни книжа.
5. Да се предприемат такива технически мерки в системата за водене на дневник по чл. 72 от ЗППЦК, които да подобрят отчетността, водена от посредника и избягване на двойното записване на поръчка при нейното подаване и после отново при нейното изпълнение, но в друг ден във водения дневник.
6. В текста на декларациите по чл. 13, ал. 1 от Наредба № 1 да се цитира действащата редакция на § 1, ал. 1, т. 10 от ДР на Наредба № 1.
7. Да се вписва в бланката на потвърждението за сключена сделка всяко отклонение от зададената лимитирана цена, въпреки, че е в полза на клиента и е в рамките на подадената пределна цена.
8. Предвид точното спазване на изискванията на Наредба № 1 за снемане на самоличност на пълномощник на клиента, лице от отдела за вътрешен контрол следва да извършва заверка с полагане на трите реквизита по чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1.
9. „Капитал Инженер Проект” ООД следва да отразява счетоводно като реални активи – закупени/продадени, ценните книжа в собствен портфейл в деня на сетълмента на същите, а не в деня на сключване на сделката на „БФБ-София” АД
10. От датата, следваща датата на връчване на констативния протокол, „Капитал Инженер Проект” ООД да внася пет работни дни ОКАЛ, счетоводен баланс и документи, доказващи пазарната цена на корпоративните ценни книжа и компенсаторните инструменти на дружеството в собствен портфейл, както и извлечение от „ЦД” АД за наличността по собствена сметка от ценни книжа на дружеството, в съответствие с предходната препоръка.
11. Счетоводното отразяване на сделките до момента на сетълмента на ценните книжа и паричните средства, следва да се отчита като вземания/ задължения по сметка 494 „Разчети по сделки с ценни книжа”.
12. С оглед ефективен контрол относно наличностите по клиентски сметки по видове активи, следва „Капитал Инженер Проект” ООД с месечните отчети по чл. 28, ал. 1 от Наредба № 6 да представя в КФН обобщена справка – в стойностно изражение за клиентските активи по видове ценни книжа, компенсаторни инструменти и други активи.