ИД „Индустриален фонд” АД получи одобрение за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „Индустриален фонд” АД  за промени в Правилата за оценка на портфейла и определяне нетната стойност на активите на ИД „Индустриален фонд” АД, приети на заседание на Съвета на директорите на дружеството по Протокол  от 28.07.2006 г.
Пълния текст на решение 624 може да намерите в раздел „Документи”.