ИД „ЕЛАНА ЕВРОФОНД” АД получи одобрение за промяна в Устава на дружеството

Димана Ранкова, заместник-председател на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издава одобрение на ИД „ЕЛАНА ЕВРОФОНД” АД
за промяна в Устава на дружеството,
приета с решение на Общото събрание на акционерите, проведено на 19.07.2006 г.
Пълния текст на решение 625 може да намерите в раздел „Документи”.