УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД получи одобрение за промяна в общите условия на дружеството

Заместник-председателят на КФН, ръководещ управление “Надзор на инвестиционната дейност”, издаде  одобрение на УД „ОББ Асет Мениджмънт” АД за промяна в общите условия на дружеството, приети с решение на Съвета на директорите.

Пълния текст на решение 511 може да намерите в раздел "Документи".