Участие на представители на КФН в Четвъртото международно изложение „Банки, инвестиции, пари”

Представители на КФН взеха участие в Четвъртото международно изложение „Банки, инвестиции, пари”. Председателят на КФН Апостол Апостолов присъства на официалното откриване на изложението. В своето изказване по време на откриващата сесия на изложението той акцентира върху ролята на небанковия финансов сектор за икономическия растеж на страната.
Представителите на комисията – Стефан Стоилков, Валентина Динкова, Явор Русинов – взеха участие като лектори в панела, посветен на интегрирането на небанковия сектор в България в единния европейски пазар. В лекциите си те очертаха основните предизвикателства пред сектора и регулаторната институция в контекста на присъединяването към ЕС.

Интегриране на небанковия финансов сектор в България в единния европейски финансов пазар – Явор Русинов, Началник отдел „Анализ и оценка нариска”, Управление „Надзор на инвестиционната дейност”

Предизвикателствата пред допълнителното пенсионно осигуряване в България в контекста на предстоящото присъединяване към ЕС – Валентина Динкова, управление “Осигурителен надзор” на Комисията за финансов надзор

Интегриране на българския застрахователен пазар в застрахователния пазар на Европейския съюз – условия и тенденции на развитие – Стефан Стоилков, Директор „Регулаторна политика и анализи”, Управление „Застрахователен надзор”