Обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2007 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери за първото шестмесечие за 2007 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН –   www.fsc.bg, в раздел “Статистика”, „Статистика на застрахователния пазар”, „Статистическа информация”, „Статистическа информация за премийния приход, реализиран чрез застрахователни брокери”.
Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери, през първото шестмесечие на 2007 г. е в размер на 202 328 хил. лв. или 29 % от брутния премиен приход от застраховане. От тях 168 040 хил. лв. са реализирани в общото застраховане (28,20 % от брутния премиен приход в общото застраховане) и 34 288 хил. лв. в животозастраховането (33,71 % от брутния премиен приход в животозастраховането).
Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 41 806 хил. лв. От тях 37 343 хил. лв. са приходи от комисиони в общото застраховане и 4 462 хил. лв. – в животозастраховането. Комисионите  на брокерите, отнесени към реализирания чрез тях премиен приход, са 22,22 % в общото застраховане и 13,01 % в животозастраховането.
Основната част от реализирания премиен приход по общо застраховане чрез застрахователни брокери е по застраховки: „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (50,31 %), „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (17,72 %), „Пожар и природни бедствия” (12,79 %) и „Щети на имущество” (6,72 %). При животозастраховането, реализираният чрез брокерите премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (97,59 %).