Достъпност на сайта

Декларация за достъпност

Раздел 1 – Задължително съдържание

Комисията за финансов надзор се ангажира да осигури достъп до уебсайта и мобилното си приложение в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (ЗЕУ)  и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.fsc.bg/.

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V3.2.1 (2021-03)

 1. Статус на съответствие

Съдържанието съответства частично на изискванията на посочения стандарт, поради установени несъответствия и изключения посочени по-долу.

 1. Недостъпно съдържание

а) несъответствието със стандарта EN 301 549 V3.2.1 (2021-03) е описано в приложение 1;
б) прекомерна тежест – неприложимо;

в) съдържанието не е в обхвата на приложимото законодателство – неприложимо.

Приложение 1

Несъответствия в публичната част на сайта на Комисията за финансов надзор със стандарта EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Забележка: В таблицата са описани изискванията на стандарта, които не са приложени, приложени са  частично или са неприложими. Изцяло покритите изисквания на стандарта не се описват, съгласно изискванията за попълване на декларацията за съответствие.

Описание и посочване на несъответствието:     Възможности за избор:
Клавиатура Изискване 9.2.1.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)
Съдържанието не може да се управлява чрез клавиатура или клавиатурен интерфейс
Представяне на нетекстово съдържание Изискване 9.1.1.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не съдържа мултимедийни елементи

Само аудио и само видео (предварително записани) Изискване 9.1.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не съдържа мултимедийни елементи

Субтитри за аудио и/или видео излъчвания на живо Изискване 9.1.2.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма видео излъчване на живо.

Контраст (минимум) Изискване 9.1.4.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично осигурено, използва се контрастно съотношение, което е по-малко от минимално изискваното 4:5:1

Регулируеми времеви интервали Изискване 9.2.2.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма заложени уеб функции зависими от времеви ограничения.

Байпасни блокове Изискване 9.2.4.1 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма байпасни блокове.

Езикът на всяка отделна част от съдържанието на страницата може да бъде програмно установен. Изискване 9.3.1.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма отделни части от страници с използване едновременно на няколко различни езици.

Гърчове и физически реакции Изискване 9.2.3 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

——–

Активиране посредством движение Изискване 9.2.5.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Липса на модул, активиращ се при движение.

Последователна идентификация Изискване 9.3.2.4 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Не се изисква идентификация.

Етикети или инструкции Изискване 9.3.3.2 от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Неприложимо

Няма въведени етикети и/или инструкции

Дата на първоначално изготвяне на декларацията: 10.02.2023 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение: Метод, използван за изготвяне на декларацията: самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение.

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

Адрес за предоставяне на обратна информация (сигнали) и предложения относно достъпността на уебсайта на Комисия за финансов надзор (КФН) – гр. София, ПК 1000, ул. „Будапеща“ № 16 или имейл адрес: delovodstvo@fsc.bg

Връзка към форма за заявление за обратна връзка: Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация: delovodstvo@fsc.bg

Процедура по прилагане

 • На основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Комисията за финансов надзор, е определена следната процедура за разглеждане на сигнали относно достъпността на уебсайта:
 • Сигнали, подадени по реда на ЗЕУ за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на Комисията за финансов надзор се подават лично или чрез упълномощен представител, на хартиен или електронен носител по следния начин:
 • по електронен път, на официален електронен адрес: delovodstvo@fsc.bg, публикуван на сайта на КФН: https://www.fsc.bg;
 • По пощата – на адрес: 1000 София, ул. „Будапеща“ 16;
 • в деловодството на Комисията за финансов надзор, от 9.00 до 17.30 ч. в работни дни;
 • Постъпилите в Комисията за финансов надзор сигнали се регистрират в системата за документооборота в деня на постъпването им и се разглеждат в срок до един месец. В същия срок се подготвя и изпраща отговорът, който съдържа: описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
 • Когато подалият сигнала е посочил електронна поща, отговорът се изпраща, подписан с удостоверение за квалифициран електронен подпис, а в останалите случаи – на хартиен носител, на посочения в сигнала адрес. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.

В случай че Комисията за финансов надзор:

 • не отговори на сигнала в посочения по-горе срок; или
 • не предприеме мерките за отстраняване на нарушението на достъпността, посочени в отговора на сигнала,

гражданинът или организацията, подала сигнала, може да подаде жалба до министъра на електронното управление (МЕУ).

Жалбите могат да се подават по следните начини:

–           на електронен адрес: mail@e-gov.bg, с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“;

–           чрез деловодството на МЕУ на ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София;

–           чрез пощенска услуга на адреса на МЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6, София – 1000

Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от МЕУ.


Раздел 2 Препоръчително съдържание 

Комисията за финансов надзор се стреми да представи на потребителите си сайт, който напълно отговаря на  наличните стандарти за достъпност. Това обаче не винаги е възможно в цялост. Затова, ако срещате затруднения при работата си със сайта, част от съдържанието не е достъпно или неразбираемо, свържете се с нас. Потребителското мнение, препоръки и критики са от голямо значение, за да успеем заедно да изградим още по-полезен и достъпен сайт на Комисията за финансов надзор.

Комисията за финансов надзор се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

2022 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание: 10.02.2023 г.

 

Препратка към доклада за оценка:

​​☐   не е приложимо

   приложимо е: ………………………. (посочете препратка).