Търси в регистъра на насоките

Наименование и номерОрган, издал насокитеПравно основаниеДата на издаванеСтатусРешение
Насоки относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-43599798-9011 BG)ЕОЦКПMMF(Регламент (ЕС) 2017/1131, чл.28)  06.03.2024Спазва№ 253 – Н от 18.04.2024
Насоки относно общите процедури и методологии за процеса на надзорен преглед и оценка (ПНПО) съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (EBA/GL/2022/09 – ESMA35-42-1470 BG)Съвместни насокиIFD (чл. 35, 39, 40, 41, 42, 45 от Директива (ЕС) 2019/2034)21.07.2022Спазва№ 142 – Н от 14.03.2024
Насоки за отчитане съгласно РЕПИ (ESMA74-362-2281 BG)ЕОЦКПEMIR (Регламент (ЕС) № 648/2012, чл. 9, чл. 78, чл. 81)23.10.2023Възнамерява да спазва№ 102 – Н от 22.02.2024
Насоки относно стандартните формуляри, формати и образци за подаване на заявление за разрешение за управление на пазарна инфраструктура, основана на ТДР (ESMA70-460-213 BG)ЕОЦКПDLT (Регламент (ЕС) 2022/858, чл. 8-10)08.03.2023Спазва№ 988 – Н от 31.10.2023
Насоки относно използването на решения за дистанционно установяване на делови взаимоотношения с клиенти съгласно член 13, параграф 1 от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/15 BG)ЕБОAML (Директива (ЕС) 2015/849 (чл. 13, параграф 1, букви а), б) и в))22.11.2022Спазва№ 987 – Н от 31.10.2023
Насоки относно политиките и механизмите за контрол за ефективно управление на рисковете от изпиране на пари и финансиране на тероризма (ИП/ФТ) при предоставянето на достъп до финансови услуги (EBA/GL/2023/04 BG)ЕБОAML (Директива (ЕС) 2015/849 (чл. 8, параграф 3))31.03.2022Спазва№ 986 – Н от 31.10.2023
Насоки относно политиките и процедурите, свързани с управление на нормативното съответствие, и ролята и отговорностите на служителя, отговорен за нормативното съответствие във връзка с БИП/БФТ, съгласно член 8 и глава VI от Директива (ЕС) 2015/849 (EBA/GL/2022/05 BG)ЕБОAML (Директива (ЕС) 2015/849 (член 8,  чл. 45 и чл. 46))14.06.2022Спазва№ 985 – Н от 31.10.2023
Насоки относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-3448)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 9, ал. 3, чл. 16, ал. 3 и 6, чл. 24, ал. 1 и 2)03.08.2023Спазва№ 174 – Н от 26.03.2024
Насоки за последователното прилагане на предпоставките за използването на мерките за ранна намеса (член 18, параграф 8 от РВПЦК) (ESMA91-372-1700 BG)
Преводът е извършен от преводаческа агенция по инициатива на Комисията за финансов надзор.
ЕОЦКПCCPRRR (Регламент (ЕС) 2021/23 (чл. 18, ал. 1 и ал. 8 от РВПЦК
EMIR (Регламент ( ЕС) № 648/ 2012, чл. 14, чл. 21, чл. 22))
01.06.2023Спазва№ 844 – Н от 28.08.2023
Насоки относно допълнително уточняване на обстоятелствата за временни ограничения в случай на значимо събитие, несвързано с неизпълнение, в съответствие с член 45а от РЕПИ (ESMA91-372-1704 BG)
Преводът е извършен от преводаческа агенция по инициатива на Комисията за финансов надзор.
ЕОЦКПEMIR (Регламент ( ЕС) № 648/ 2012, чл. 45а)06.02.2023Спазва№ 845 – Н от 28.08.2023
Насоки относно методиката, използвана от органите по преструктуриране за оценяване на договори преди техното прекратяване, както е описано в член 29, параграф 1 от РВПЦК (ESMA91-372-206 BG)
Преводът е извършен от преводаческа агенция по инициатива на Комисията за финансов надзор.
ЕОЦКПCCPRRR (Регламент (ЕС) 2021/23 (чл. 29, ал. 1 и ал. 7 от РВПЦК)02.06.2023Спазва№ 846 – Н от 28.08.2023
Насоките относно прилагането на обстоятелствата, при които се счита, че даден централен контрагент е проблемен или има вероятност да стане проблемен (чл. 22, параграф 6 от Регламент (ЕС) 2021/23 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно рамка за възстановяване и преструктуриране на централни контрагенти) (ESMA91-372-2070 BG)ЕОЦКПCCPRRR (Регламент (ЕС) 2021/23 (чл. 22, ал. 6))01.06.2023Спазва№ 787 – Н от 08.08.2023
Насоките относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност
(ESMA35-43-3172 BG)
ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 25, ал. 2)
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 (чл. 54 и 55)
03.04.2023Спазва№ 1005 – Н от 09.11.2023
Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID II за възнагражденията (ESMA35-43-3565 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 9, чл. 16, ал. 3, чл. 23.
Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 (чл. 27, чл. 34)
03.04.2023Възнамерява да спазва№ 621 – Н от 15.06.2023
Насоки относно показателите в плановете за възстановяване на централни контрагенти (член 9, параграф 5 от РВПЦК) (ESMA91-372-1702 BG)ЕОЦКПCCPRRR (Регламент (ЕС) 2021/23 (чл. 9, ал. 3-5))
EMIR (Регламент ( ЕС) № 648/ 2012, чл. 14)
31.01.2022Спазва№ 601 – Н от 06.06.2023
Насоки относно сценариите в плановете за възстановяване на ЦК (член 9, параграф 12 от РВПЦК) (ESMA91-372-1701 BG)ЕОЦКПCCPRRR (Регламент (ЕС) 2021/23 (чл. 9, ал. 1, ал. 12))
EMIR (Регламент ( ЕС) № 648/ 2012, чл. 14)
31.01.2022Спазва№ 600 – Н от 06.06.2023
Насоки относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA50-164-6583 BG)ЕОЦКПMMF(Регламент (ЕС) 2017/1131, чл.28)27.01.2023Спазва№ 347 – Н от 14.03.2023
Насоки относно критериите за освобождаване на инвестиционни посредници от изискването за ликвидност в съответствие с член 43, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2019/2033 (EBA/GL/2022/10 BG)ЕБОIFR (Регламент (ЕС) 2019/2033 относно пруденциалните изисквания за инвестиционните посредници,
член 12, параграф 1, в съответствие с член 43)
29.07.2022Спазва№ 928-Н от 29.11.2022
Изменени насоки относно оценката на техническите резерви (EIOPA-BoS-22-393 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/ЕО, чл. 76-86 и чл. 48) 
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, чл. 17 – 42
06.07.2022Спазва№ 172 – Н от 07.02.2023
Изменени насоки относно границите на договора (EIOPA-BoS-22-394 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/ЕО, чл. 76, пар. 1, чл. 78)
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, чл. 17 и чл. 18
06.07.2022Спазва№ 173 – Н от 07.02.2023
Насоки относно методиката, функцията по наблюдение и съхраняването на данни съгласно Регламента за бенчмарковете (ESMA81-393-288 BG)ЕОЦКПBMR (Регламент (ЕС) 2016/1011, чл.5, 8(1)(д), 13(1)(a), 13(1)(в) и параграф (2));
BMR (Делегиран регламент (ЕС) 2018/1641, чл. 1, (3), чл. 2, (1), (л), чл.4(1)(в))
07.12.2021Спазва№ 523 – Н от 04.05.2023
Окончателни насоки относно задълженията по ДПФИ II/РПФИ във връзка с пазарните данни (ESMA70-156-4263 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 64(1),(2), чл. 65(1) и (2));
Регламент (ЕС) № 565/2017, чл.84-89;
MIFIR (Регламент (ЕС) №600/2014 , чл. 13, 15(1) и 18(8));
Делегиран регламент 2017/567, чл. 6-11
18.08.2021Спазва№ 681-Н от 16.08.2022
Насоки относно сценариите за стрес тестовете съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-446 BG)ЕОЦКПMMF(Регламент (ЕС) 2017/1131, чл.28)04.05.2022Спазва№ 632-Н от 28.07.2022
Насоки относно борсово търгуваните фондове (ETF) и въпросите за ПКИПЦ (ESMA/2014/937 BG)ЕОЦКПUCITS ( Директива 2009/65/ЕО, чл.97)01.08.2014Спазва№ 631-Н от 28.07.2022
Насоки относно таксите за постигнати резултати в ПКИПЦК и в определени видове АИФ (ESMA34-39-992 BGЕОЦКПUCITS (Директива 2009/65/ЕО, чл.14, чл.78);
AIFMD (Директива 2011/61/ЕС, чл.43)
05.11.2020Спазва№ 629-Н от 28.07.2022
Насоки относно стрес тестовете за ликвидност в ПКИПЦК и АИФ (ESMA34-39-897 BG)ЕОЦКПUCITS (Директива 2009/65/ЕО, чл. 51; чл. 22(3))
AIFMD (Директива 2011/61/ЕС, чл.16(1), чл. 21)
16.07.2020Спазва№ 630-Н от 28.07.2022
Насоки относно докладването на случаи на неуспешен сетълмент по член 7 от Регламента за централните депозитари на ценни книжа (ESMA70-156-4717 BG)ЕОЦКПSCDR (Регламент (ЕС) № 909/2014, чл. 7)08.12.2021Спазва№ 446 – Н от 07.06.2022
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (РПЗ) (ESMA70-159-4966 BG)ЕОЦКПMAR (Регламент (ЕС) № 596/2014, чл.17)13.04.2022Спазва№ 432-Н от 02.06.2022
Насоки относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II за целесъобразност и освобождаване само за изпълнение (ESMA35-43-3006 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 24(1)(5)(6), чл.25(3)(4), чл.16(2)(5)(6)(7))12.04.2022Спазва№ 521 – Н от 04.05.2023
Насоки относно общите процедури и методики за надзорен преглед и процеса на оценка на централните контрагенти съгласно чл.21 от РЕПИ (ESMA70-151-3374 BG)ЕОЦКПEMIR (Регламент ( ЕС) № 648/ 2012, чл.21, 22)10.03.2022Спазва№ 196 – Н от 14.02.2023
Насоки относно сътрудничеството и обмена на информация между органите за пруденциален надзор, надзорните органи за Борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма (БИП/БФТ) и звената за финансово разузнаване в съответствие с Директива 2013/36/ЕС (EBA/GL/2021/15 BG)ЕБОCRD IV (Директива 2013/36/ЕС, чл. 3(1)(36), чл.117)16.12.2021Спазва№ 351-Н от 05.05.2022
Насоки относно характеристиките на рисково базирания подход при надзора на борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма и мерките, които да бъдат взети при упражняване на надзор въз основа на чувствителността към риск съгласно член 48, параграф 10 от Директива (ЕС) 2015/849 (изменящи Съвместни насоки ESAs/2016/72) (EBA/GL/2021/16 BG)ЕБОAML (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 48(10))16.12.2021Спазва№ 445-Н от 07.06.2022
Насоки относно разумни политики за определяне на възнагражденията съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (ЕВА/GL/2021/13 BG)ЕБОДиректива (ЕС) 2019/2034, чл. 26(4), чл. 34(3)22.11.2021Спазва№ 386-Н от 19.05.2022
Насоки относно вътрешното управление съгласно Директива (ЕС) 2019/2034 (ЕВА/GL/2021/14 BG)ЕБОДиректива (ЕС) 2019/2034, чл. 3(1)(5), чл. 4(2)(viii)22.11.2021Спазва№ 525 – Н от 04.05.2023
Насоки относно маркетинговите съобщения съгласно Регламента относно трансграничното разпространение на фондове (ESMA34-45-1272 BG)ЕОЦКПРегламент (ЕС) № 1156/2019), чл. 4(1)(6)02.08.2021Спазва№ 222-Н от 29.03.2022
Насоки за оценка на пригодността на членовете на ръководния орган и лицата, заемащи ключови позиции (EBA/GL/2021/06 BG)Съвместни насокиCRD IV (Директива 2013/36/ЕС, чл. 91 (12));
MiFID II (Директива 2014/65/ЕС,чл. 9,(1));
CRD IV (Директива 2013/36/ЕС, чл. 74 и 88)
MiIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 9 (3) и (6) и чл. 16 (2))
02.07.2021Спазва№ 341-Н от 03.05.2022
Насоки относно писмените споразумения между членовете на колегиите на централни контрагенти (ESMA70-151-3431 BG)ЕОЦКПEMIR (Регламент (ЕС) № 648/2012, чл.18 и 19 във връзк с чл.15, 17, 30, 31, 32, 35, 49, 51 и 54)
Делегиран Регламент (ЕС) № 876/2013
01.07.2021Спазва№ 195 – Н от 14.02.2023
Насоки за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-291 BG)ЕОЦКПMMF (Регламент (EС) 2017/1131, чл. 28)29.06.2021Спазва№ 603-Н от 17.08.2021
Насоки относно член 25 от Директива 2011/61/ЕС (ESMA34-32-701 BG)ЕОЦКПAIFMD (Директива 2011/61/EС, чл.25)23.06.2021Спазва№ 349-Н от 21.05.2024
Насоки за възлагане на дейности на външни доставчици на компютърни услуги „в облак“ (ESMA50-164-4285 BG)ЕОЦКПAIFMD (Директива 2011/61/ЕС, чл. 15,18,20, 21(8))
UCITS (Директива 2010/43/ЕС, чл. 12, (1),(a), чл. 13, чл. 14,(1),(в), чл. 22, 22а, чл. 23,(2), чл. 30 и 31);
EMIR (Регламент (EС) No 648/2012, чл. 25, 26(1), 26(3), 26(6), 34, 35 и 78-81)
MIFID II, чл.16(2), 16(4), 16(5), 18(1), 19(3)(а), 47(1)(б) и (в), 48(1), 64(4), 65(5) и 66(31)
CSDR (Регламент (ЕС) 392/2017) чл. 22, 26, 30, 42, 44 и 45;
10.05.2021Спазва№ 522 – Н от 04.05.2023
Насоки относно определени аспекти на изискванията на ДПФИ II, свързани със звеното за проверка на съответствието (ESMA35-36-1952 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл. 16, (2))06.04.2021Спазва№ 634-Н от 26.08.2021
Насоки относно надзорната отчетност за паневропейския пенсионен продукт (ПЕПП) (EIOPA-21/260 BG)ЕОЗППОPEPP ( Регламент (ЕС) 2019/1238, чл.40 (2))31.03.2021Възнамерява да спазва№ 502-Н от 20.07.2021
Насоки относно докладване по членове 4 и 12 от Регламента относно сделките за финансиране с ценни книжа (ESMA70-151-2838 BG)ЕОЦКПSFTR (Регламент (ЕС) 2365/2015, чл. 4, 5(7) и 12)29.03.2021Спазва№ 337-Н от 27.05.2021
Насоки относно изискванията за оповестяване съгласно Регламента относно проспектите (ESMA32-382-1138 BG)ЕОЦКПProspectus regulation (Регламент (EС) 2017/1129, чл.11(1))04.03.2021Спазва№ 228-Н от 20.04.2021
Насоки съгласно член 17 и член 18, параграф 4 от Директива (ЕС) 2015/849 относно комплексната проверка на клиента и факторите, които кредитните и финансовите институции следва да вземат предвид при оценката на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, свързан с индивидуални делови взаимоотношения и случайни сделки („Насоките“), за отмяна и замяна на Насоки JC/2017/37 (EBA/GL/2021/02 BG)ЕБОAML (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 8)01.03.2021Спазва№ 707-Н от 23.09.2021
Насоки за сигурността и управлението на информационно-комуникационните технологии (EIOPA-BoS-20/600 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива (ЕС) 138/2009, чл.41 и 44)2021Спазва№ 765 – Н от 14.10.2021
Насоки относно прилагане на стандартите за финансова информация (ESMA32-50-218 BG)ЕОЦКПAccounting Directive (Директива 2013/34/ЕС);
Transparency Directive (Директива 2004/109/EO)
23.11.2020Спазва, с изключение на:
насока 6б, която възнамерява да спазва, считано от 1 март 2022 г.;
насоки 2, 10 и 11.
№ 843-Н от 23.11.2021
Насоки относно докладването пред компетентните органи съгласно член 37 от Регламента за ФПП (ESMA34-49-173 BG)ЕОЦКПMMF (Регламент (ЕС) 1131/2017, чл. 37)22.06.2020Спазва№ 565-Н от 30.07.2020
Насоки за стандартизираните процедури и протоколите за съобщения по член 6, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70-151-2906 BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) 909/2014, чл.6, параграф 2)06.04.2020СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно Регламента за ФПП (ESMA34-49-172 BG)ЕОЦКПMMF (Регламент (ЕС) 1131/2017, чл. 28)2020Спазва№ 302-Н от 05.05.2020
Насоки за възлагане на дейности на доставчици на облачни услуги (EIOPA-BoS-20-002 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 13 (28), 38, 49)2020Спазва№ 763 – Н от 14.10.2021
Окончателни насоки относно сътрудничеството и обмена на информация за целите на Директива (ЕС) 2015/849 между компетентните органи, упражняващи надзор върху кредитните и финансовите институции (JC 2019 81 BG)Съвместни насокиAML (Директива (ЕС) 2015/849)16.12.2019Спазва№ 273-Н – от 12.04.2022
Насоки относно рисковите фактори съгласно Регламента относно проспектите (ESMA31-62-1293 BG)ЕОЦКПProspectus Regulation (Регламент 1129/2017, чл.16,(4))01.10.2019Спазва№ 844-Н от 14.11.2019
Насоки относно бенчмарковете с малка значимост съгласно Регламента за
бенчмарковете (ESMA70-145-1209 BG)
ЕОЦКПBMR (Регламент (ЕС) 2016/1011, чл. 5.11, 13, 16)19.06.2019Спазва№ 524 – Н от 04.05.2023
Насоки относно прилагането на раздел В, точка 6 и раздел В, точка 7 от Приложение I към ДПФИ II (ESMA70-156-869 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, т. (6) и (7) от раздел В, приложение I, както е допълнено с
чл. 38 от Регламент 1287/2006/ЕО)
MIFIR (Регламент (ЕС) №600/2014)
05.06.2019Спазва№ 844-Н от 04.07.2019
Насоки относно отчитането на интернализирания сетълмент по член 9 от Регламента за ЦДЦК (ESMA70-151-367 BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) 2017/393, чл.9,(1))30.04.2019СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки относно мерките за допълнително обезпечаване за ограничаване на
процикличността, прилагани от централните контрагенти, съгласно
Регламента за европейската пазарна инфраструктура (ESMA70-151-1496 BG)
ЕОЦКПEMIR (Регламент (ЕС) № 648/2012, чл.41)
CCPs (Регламент (ЕС) 153/2013, чл.10 и чл.28)
15.04.2019Спазва№ 193 – Н от 14.02.2023
Насоки относно преодоляването от ЦК на конфликти на интереси (ESMA70-151-1439 BG)ЕОЦКПEMIR (Регламент (ЕС) № 648/2012, чл.33)05.04.2019Спазва№ 194 – Н от 14.02.2023
Препоръки за застрахователния сектор с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (EIOPA-BoS-19/040 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива (ЕС) 138/2009, чл. 41(4))19.02.2019Спазва№ 961-Н от 15.08.2019
Насоки относно критериите за ОПС за секюритизация на обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/08 BG)ЕБОРегламент (ЕС) 2017/2402, чл. чл. 24 и 2612.12.2018Спазва№ 685-Н от 18.08.2022
Насоки относно критерии за ОПС за секюритизации, различни от обезпечени с активи търговски ценни книжа (EBA/GL/2018/09 BG)ЕБОРегламент (ЕС) 2017/2402, чл. 20, 21 и 2212.12.2018Спазва№ 684-Н от 18.08.2022
Насоки относно определени аспекти на изискванията на MiFID за годност (ESMA35-43-1163 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива (ЕС) 2014/65, чл.25(2))
MIFID II (Регламент (ЕС) 565/2017, чл. 54,55)
06.11.2018СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки за процедурата за изчисляване на показателите за определяне на валутите, в които най-често се извършва сетълмент (ESMA70-708036281-66 BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) 909/2014, чл. 12(1))28.03.2018Спазва№ 565-Н от 06.06.2018
Насоки относно процедурата за изчисляване на показателите за определяне на същественото значение на ЦДЦК за приемащата държава членка (ESMA70-708036281-67 BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) 909/2014, чл. 24)28.03.2018Спазва№ 565-Н от 06.06.2018
Насоки относно сътрудничеството между органите съгласно членове 17 и 23 от Регламент (ЕС) № 909/2014 (ESMA70/151/435/BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) 909/2014, чл.14(1))28.03.2017Спазва№ 531-Н от 22.05.2018
Насоки за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно член 28 от Регламента относно фондовете на паричния пазар (ESMA34-49-115 BG)ЕОЦКПMMF (Регламент (ЕС) 1131/2017, чл. 28)21.03.2018Спазва№ 302-Н от 05.05.2020
Насоки относно изискванията за управление на продукта по ДПФИ II (ESMA35-43-620 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл.16(3) и чл.24(2))05.02.2018Спазва
Насоки относно ръководния орган на пазарни оператори и доставчици на услуги за докладване на данни (ESMA70-154-271 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл.45(9) и чл.63(2))
MIFIR (Регламент 600/2014, чл.16(3))
19.12.2017Спазва№ 713-Н от 01.09.2022
Насоки в рамките на директивата относно разпространението на застрахователни продукти относно основаващите се на застраховане инвестиционни продукти, включващи структура, която затруднява клиента да разбере съществуващите рискове (EIOPA-17/651 BG)ЕОЗППОIDD (Директива (ЕС) 2016/97, чл. 30 (7)(8))04.10.2017Спазва№ 689 Н – от 16.05.2019
Насоки за отчитане на сделки, документиране на поръчки и синхронизиране на часовници съгласно ДПФИ II (ESMA/2016/1452 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл.50)
MIFIR (Регламент 600/2014, чл.26)ESMA70-151-294
02.10.2017Спазва№ 1407-Н от 02.11.2017
Съвместни насоки съгласно член 25 от Регламент (ЕС) 2015/847 относно мерките, които доставчиците на платежни услуги следва да предприемат за откриване на липсваща или непълна информация за платеца или получателя, и процедурите, които те следва да въведат с цел управление на преводи на средства, при които липсва изискваната информация (JC/GL/2017/16 BG)Съвместни насокиAML (Директива (ЕС) 2015/849, чл. 25)22.09.2017Не спазва№ 213-Н от 28.02.2018
Насоки „Калибриране на временното преустановяване на търговията и публикуване на преустановяванията на търговията съгласно МiFID ІІ“ (ESMA70-872942901 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл.48)27.06.2017СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки „Достъп на ЦДЦК до данните за сделки от ЦК или от местата за търговия” (ESMA70-151-298 BG)ЕОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) № 909/2014, чл.53(3))08.06.2017СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки „Правила и процедури при неизпълнение от страна на участници в ЦДЦК” (ESMA70-151-294 BG)EОЦКПCSDR (Регламент (ЕС) № 909/2014, чл.41)
Директива 98/26/ЕО – чл.2(е)
08.06.2017СпазваНотификация от 16.11.2020
Съвместни Насоки 2016/72 на европейските надзорни органи (ЕНО) – EBA, EIOPA и ESMA, за характеристиките на риск-базиран подход за надзор срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и стъпките, които следва да се предприемат при осъществяване на надзор, базиран на риска (AML/CFT надзор) (JC/2016/72 BG)Съвместни насокиAML (Директива (ЕС) 2015/849) чл.48(10))07.04.2017Спазва
Насоки за подпомагане на ефективния диалог между компетентните органи, осъществяващи надзор върху застрахователните предприятия, и регистрирания(те) одитор(и) и одиторското(ите) дружество(а), извършващи задължителния одит на тези предприятия (EIOPA
16/858 BG
)
ЕОЗППОРегламент (ЕС) №537/2014, чл. 12(2);
Solvency II (Директива 2009/138/EO, чл.68 и чл.72, чл.35(2),(в))
2017Спазва№ 468-НЗН от 21.03.2017
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба (MAR) – Информация за пазарите на стокови деривати или свързаните с тях спот пазари за целите на определянето на понятието вътрешна информация по отношение на стоковите деривати (ESMA/2016/1480 BG)ЕОЦКПMAR (Регламент (ЕС) № 596/2014, чл.7(1)(б) и (5))17.01.2017Спазва
Подготвителни насоки относно правилата за контрол и управление на продуктите от страна на застрахователните предприятия и разпространителите на застрахователни продукти (EIOPA BoS 16/071 BG)ЕОЗППОIDD (Директива (ЕС) 2016/97);
Solvency II (Директива 2009/138/EC – съображение 16, чл.40 и чл.41(1))
2016Възнамерява да спазва№ 557-НЗН от 26.07.2016
Насоки относно надзора на клонове на застрахователни предприятия от трети държави (EIOPA-BoS-15/110 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.162 до чл.171)2016Възнамерява да спазва№ 319-НЗН от 25.05.2016
Съвместни насоки за пруденциална оценка на придобивания и увеличения на квалифицирани участия във финансовия сектор на Европейските надзорни органи (JC/2016/01 BG)Съвместни насокиMIFID II (Директива 2014/65/ЕС);
CRD IV (Директива 2013/36/ЕС);
Solvency II (Директива 2009/138/ЕО);
EMIR (Регламент (ЕС) № 648/2012) ;
Директива 2004/39/EО
20.12.2016Спазва
Насоки относно практики на кръстосани продажби (ESMA/2016/574 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива (ЕС) 2014/65, чл.4(1)(42))11.07.2016СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки за разумни политики за възнаграждения съгласно Директивата относно ЛУАИФ (ESMA/2016/579 BG)ЕОЦКПAIFMD (Директива 2011/61/ЕС)14.10.2016Спазва
Насоки за разумни политики за възнаграждения съгласно Директивата относно ПКИПЦК (ESMA/2016/575 BG)ЕОЦКПUCITS ( Директива 2009/65/ЕО)14.10.2016Спазва
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – Забавяне на оповестяването на вътрешна информация (ESMA/2016/1478 BG)ЕОЦКПMAR (Регламент (ЕС) № 596/2014, чл.17(11))20.10.2016Спазва№ 831-ННИД от 07.12.2016
Насоки във връзка с Регламента относно пазарната злоупотреба – Лица, получаващи пазарни проучвания (ESMA/2016/1477 BG)ЕОЦКПMAR (Регламент (ЕС) № 596/2014, чл.11(11))10.11.2016Спазва
Насоки за оценяването на знанията и компетентността (ESMA/2015/1886 BG)ЕОЦКПMIFID II (Директива 2014/65/ЕС, чл.25(9))22.03.2016СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки относно методологията за оценките за еквивалентност от националните надзорни органи (EIOPA-BoS-14/182 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC), чл.227 и чл.2602015Спазва№ 335-НЗН от 30.04.2015
Насоки за оперативното функциониране на колегиумите (EIOPA-BoS-14/146 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.248(6))2015Спазва№ 335-НЗН от 30.04.2015
Насоки за процеса на надзорния преглед (EIOPA-BoS-14/179 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.36, чл.27, чл.29, чл.34, чл.71(2), чл.213(2), чл.248, чл.249, чл.250 и чл.255)2015Спазва№ 155 – Н от 07.02.2023
Насоки относно груповата платежоспособност (EIOPA-BoS-14/181 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.212 до чл.235 и чл.261-чл.263)2015Спазва№ 157 – Н от 07.02.2023
Насоки относно използването на вътрешни модели (EIOPA-BoS-14/180 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.112,чл.113, чл.115, чл.116,чл.120-чл.126 и чл.231)2015Спазва№ 156 – Н от 07.02.2023
Насоки относно специфичните за предприятието параметри (EIOPA-BoS-14/178 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.104(7),чл.110, чл.111, чл.230 и чл.248(2))2015Спазва№ 165 – Н от 07.02.2023
Насоки относно способността за покриване на загуби на техническите резерви и отсрочените данъци (EIOPA-BoS-14/177 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.103(в) и чл.108);
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, чл.83, чл.205 до чл.207
2015Спазва№ 163 – Н от 07.02.2023
Насоки относно подмодула на катастрофичния риск в здравното застраховане (EIOPA-BoS-14/176 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.105(4))
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, чл.160 до чл.163
2015Спазва№ 154 – Н от 07.02.2023
Насоки относно прилагането на модула на животозастрахователния подписвачески риск (EIOPA-BoS-14/175 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.105(4))2015Спазва№ 166 – Н от 07.02.2023
Насоки относно третирането на експозициите към пазарния риск и към риска от контрагента в стандартната формула (EIOPA-BoS-14/174 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.104 и чл.105)2015Спазва№ 164 – Н от 07.02.2023
Насоки относно прилагането на споразумения за пасивно презастраховане към подмодула на подписваческия риск в общото застраховане (EIOPA-BoS-14/173 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.105(2))2015Спазва№ 159 – Н от 07.02.2023
Насоки относно базисния риск (EIOPA-BoS-14/172 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.104, чл.105)2015Възнамерява да спазва№ 335-НЗН от 30.04.2015
Насоки относно подхода на подробен преглед (EIOPA-BoS-14/171 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.104, чл.105)2015Спазва№ 158 – Н от 07.02.2023
Насоки относно третирането на свързани предприятия, включващи участия (EIOPA-BoS-14/170 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.92(1)(б), чл.111(1)(м))2015Спазва№ 169 – Н от 07.02.2023
Насоки относно обособените фондове (EIOPA-BoS-14/169 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.99(б), чл.111(1)(з))
Делегиран регламент (ЕС) 2015/35, чл.80, чл.81, чл.216 и чл.217
2015Спазва№ 171 – Н от 07.02.2023
Насоки относно класификацията на собствените средства (EIOPA-BoS-14/168 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.93-чл.95)2015Спазва№ 170 – Н от 07.02.2023
Насоки относно допълнителните собствени средства (EIOPA-BoS-14/167 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.89, чл. 90, чл.93-чл.96, чл.226 и чл. 235)2015Спазва№ 168 – Н от 07.02.2023
Насоки относно оценката на техническите резерви (EIOPA-BoS-14/166 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.48, чл.76-чл.86)2015Спазва№ 724-Н от 08.09.2022
Насоки относно границите на договора (EIOPA-BoS-14/165 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.76(1), чл.78)2015Спазва№ 723-Н от 08.09.2022
Насоки относно методите за определяне на пазарните дялове, подлежащи на докладване (EIOPA-BoS-15/106 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.35(6)(7)(11) и чл. 254)2015Спазва№ 160 – Н от 07.02.2023
Насоки относно редовния обмен на информация в колегиумите (EIOPA-BoS-15/112 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.249)2015Възнамерява да спазва№ 906-НЗН от 16.11.2015
Насоки за оценката на собствения риск и платежоспособност (EIOPA-BoS-14/259 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 41, 44, 45 и чл.246)2015Възнамерява да спазва№ 906-НЗН от 16.11.2015
Насоки за системата на управление (EIOPA-BoS-14/253 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 40-49, чл.93, чл.132 и чл.246)2015Спазва№766-Н от 14.10.2021
Насоки за докладване и публично оповестяване (EIOPA-BoS-15/109 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.35, 51, 53, 54, 55, 254(2) и чл. 256)
Делегиран Регламент (ЕС) № 2015/35, чл.290 до чл.298, чл.305 до чл.311, 359 и чл.365 и на предложение XX
2015Спазва№ 167 – Н от 07.02.2023
Насоки относно признаването и оценката на активи и пасиви, различни от техническите резерви (EIOPA-BoS-15/113 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 75)2015Спазва№ 161 – Н от 07.02.2023
Насоки относно удължаването на срока за възстановяване при изключително неблагоприятни ситуации (EIOPA-BoS-15/108 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 138(3)(4), чл.218(4))2015Възнамерява да спазва№ 906-НЗН от 16.11.2015
Насоки относно прилагането на дългосрочните гаранционни мерки (EIOPA-BoS-15/111 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл. 77(б), чл.77(г), чл.308(в) и чл.308(г))2015Спазва№ 162 – Н от 07.02.2023
Насоки за докладване с оглед на финансовата стабилност (EIOPA-BoS-15/107 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.8, чл.32, чл. 35 (6), (7), чл.36, чл. 254)2015Възнамерява да спазва№ 906-НЗН от 16.11.2015 г.
Насоки относно употребата на идентификационния код на правния субект (EIOPA-BoS-2021/456 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EC, чл.212(1)(в))30.09.2021Възнамерява да спазва№ 473-Н – от 14.06.2022
Насоки за сложните дългови инструменти и структурираните депозити (ESMA/2015/1787 BG)ЕОЦКПMIFID II ( Директива 2014/65/ЕС, чл.25(4))04.02.2016СпазваНотификация от 16.11.2020
Насоки алтернативни показатели за финансови резултати (ESMA/2015/1415 BG)ЕОЦКПMAR (Регламент (EС) No 596/2014)
Transparency Directive (Директива 2004/109/EО);
Prospectus Directive (Директива 2003/71/EO)
05.10.2015Спазва
Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователните посредници (EIOPA-BoS-13/164 BG)ЕОЗППОIDD, (Директива 2002/92/ЕО, чл. 10)2014Спазва№ 153 – Н от 07.02.2023
Съвместни насоки относно сближаването на надзорните практики по отношение на съгласуваността на споразуменията за координиране на надзора върху финансовите конгломерати (JC/GL/2014/01 BG)Съвместни насокиFICOD – (Директива 2002/87/ЕС, чл.11 (1));
CRD IV (Директива 2013/36/ЕС, чл. 116);
Solvency II (Директивa 2009/138/ЕО, чл. 248(4))
22.12.2014Възнамерява да спазва№ 264-НЗН от 07.04.2015 г.
Насоки относно разглеждането на жалби за сектора на ценните книжа (ЕОЦКП) и за банковия сектор (EБО) (JC/2014/43 BG)Съвместни насокиESMAR(Регламент (ЕС) № 1095/2010), чл.16
EBA (Регламент (ЕС) № 1093/2010) , чл.16
27.05.2014Спазва
Насоки относно ключови концепции на директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ESMA/2013/611 BG)ЕОЦКПAIFMD (Директива 2011/61/ЕС, чл. 4, параграф 1, буква a)13.08.2013Спазва
Насоки относно задълженията за докладване съгласно член 3, параграф 3, буква г) и член 24, параграфи 1, 2 и 4 от Директивата относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове (ESMA/2014/869 BG)ЕОЦКПAIFMD (Директива 2011/61/ЕС, чл. 3 (3)(г) и чл. 24 (1),(2) и (4))08.08.2014Възнамерява да спазва
Насоки относно разглеждането на жалби от застрахователните предприятия (EIOPA-BoS-12/069 BG)ЕОЗППОSolvency II (Директива 2009/138/EO, чл.41, 46, 183 и 185)2012Спазва№ 767-Н от 14.10.2021 г.