Приемането на искане относно финансови иновации, постъпило в Комисията за финансов надзор (КФН), чрез обявените на сайта на комуникационни канали на иновационния център или на хартиен носител, се извършва от „Деловодство и административно обслужване“. КФН разглежда по същество постъпилите искания за предлагане на иновативен продукт/услуга в небанковия финансов сектор, като след това изготвя отговор. Комисията, в качеството си на надзорен орган, се ангажира, при необходимост, да даде насоки за осъществяване на разглеждания продукт/услуга. КФН също така ще използва получената информация, за да подобри разбирането за въздействието на иновациите върху финансовите услуги.

КФН ще спазва високо ниво на конфиденциалност.

По отношение на всякакви лични данни, предоставени на Innovation Hub, моля да се запознаете със следната информация:

Информация по чл. 13 от Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (Регламент (ЕС)2016/679) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Комисията за финансов надзор, БУЛСТАТ 131060676, седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Будапеща“ №16, с представител председателят на КФН, е администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 и ЗЗЛД. Предоставените от Вас лични данни се събират, обработват и съхраняват от КФН, с цел разглеждане на подаденото от Вас искане. Информацията, получена с подаденото искане, не се предоставя на трети лица, освен при наличие на изрично съгласие и/или в предвидени в нормативен акт случаи.

Представените с искането лични данни се съхраняват в КФН за срок от пет години. Комисията за финансов надзор осигурява необходимите мерки за защита на Вашите лични данни, съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, ЗЗЛД и Политиката за защита на личните данни в КФН. Всяко физическо лице има право на достъп до отнасящите се за него лични данни, които се обработват от КФН, право на изтриване, право на коригиране и ограничаване на обработването на същите, както и право на преносимост на данните, при условията на Регламент (ЕС) 2016/679 и действащото българско законодателство.

Ако считате, че правата Ви по защита на личните данни са нарушени, можете да подадете жалба до КФН, на посочения по-горе адрес, до Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg), както и да защитите правата си по съдебен ред.

При липса на лични данни КФН не може да осигури разглеждане на искането.