Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани. Допълнени са и списъците на българските застрахователи и брокери

Към 30 ноември 2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 384, като за ноември 5 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 30 ноември 2011 г.  застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 582, като през ноември 14 застрахователни посредници са заявили желанието си да развиват дейност у нас.

През ноември „Интерамерикан България” ЗЕАД е нотифициран да развива дейност на територията на Естония при условията на свободата на предоставяне на услуги.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани. Допълнени са и списъците на българските застрахователи и брокери

Към 31 юли  2011 г. застрахователите от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 364, като за юли 5 нови застрахователи от държави членки са изявили желание да извършват застрахователна дейност у нас.

Към 31 юли 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 537, като новите за месеца заявили желание са 7 застрахователни посредници.
Към 31 юли 2011 г. застрахователни компании, регистрирани в България, които са заявили желание, че искат да извършват дейност на територията на ЕС са 10, а застрахователните брокери са 17.

Списъците на застрахователите и застрахователните посредници от държави членки на ЕС, нотифицирали КФН, са актуализирани. Допълнени са и списъците на българските застрахователи и брокери

Към 31 май 2011 г. застрахователи от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват застрахователна дейност на територията на Република България са 353, от които 10 са декларирали отказ от извършване на застрахователна дейност на територията на страната. През месец май само един нов  застраховате е нотифицирал комисията.
Към 31 май 2011 г. застрахователните посредници от държави членки, нотифицирали Комисията за финансов надзор, че желаят да извършват дейност по застрахователно посредничество на територията на Република България са 1 519,  от които 79 са прекратили дейност.  За месец май новите застрахователни посредници са 9. 
През месец май са одобрени заявленията за извършване на дейност на територията на държави членки на застрахователните брокери:  „Добрич иншурънс брокерс” ЕООД да извършва дейност при условията на право на установяване на територията на Република Румъния, на „Ариста брокери” ООД да извършва дейност при условията на свободата на предоставяне на услуги на територията на държава членка на ЕС- Германия.
Разгледано е заявление от застрахователя ЗК „ЛЕВ ИНС” АД да извършва дейност на територията на държави членки / Австрия, Белгия, Кипър, Чехия, Дания, Естония, Финландия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания/ при условията на свободата на предоставяне на услуги, както и намерението на същото дружество да предлага застраховка „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на моторно превозно средство” в Италия и Франция при условията на свободата на предоставяне на услуги.
Разглеждано е и заявлението от ЗАД „Алианц България”, с което е направено уведомление за намерението на дружеството да извършва дейност на територията на държави членки при условията на свободата на предоставяне на услуги.