Решения от заседание на КФН от 08 юни 2011 г.

  На свое заседание от 08 юни  2011 г. КФН взе следните решения:

1. Потвърди проспект  за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия корпоративни облигации, издадени от „Трансинвестмънт” АДСИЦ, гр. София.  Емисията е в размер на  2 500 000 евро, разпределени в 2 500 броя обикновени облигации, с номинална стойност 1000 евро всяка , с фиксирана  годишна лихва  в размер на 9.50%, 6-месечен период на лихвено плащане. Изплащането на главницата ще бъде еднократно на датата на падежа, срочност 36 месеца.  Датата на емитиране на облигациите  е 08.03.2011 г., а датата на падежа – 08.03.2014 г. Вписва горепосочената емисия в публичния регистър.

 2. Издава разрешение на УД „Карол Капитал Мениджмънт” ЕАД, гр. София, да организира и управлява ДФ „Адванс Глобал Трендс.  Рисковият профил на фонда е умерен до висок риск. Фондът ще инвестира на глобалните финансови пазари, преимуществено в борсово търгувани фондове /ЕTF/, а също така и в борсово търгувани стоки и разписки. Вписва ДФ „Адванс Глобал Трендс като емитент и в публичния регистър. Потвърждава проспект за публично предлагане на дялове на ДФ „Адванс Глобал Трендс.

 

3. Одобри промени в устава на „Лев Инвест” АДСИЦ, гр. София. Целта на направените промени е съобразяване със законовите изисквания.

 4. Одобри промени в устава на „Сердика Пропъртис” АДСИЦ, гр. София. Промените са свързани с делегиране на правомощия на Съвета на директорите по своя преценка да вземат решение за увеличаване капитала на дружеството до определен размер, съответно да издават облигации до определен размер в 5-годишен срок.

 5. Вписва емисия акции с цел търговия на регулиран пазар, издадени в резултат на увеличение на капитала „Фонд за енергетика и енергийни икономии – ФЕЕИ” АДСИЦ, гр. София, от 1 303 374 лева на 3 891 422 лева. Емисията е в размер на  2 588 048  лева, разпределени в 2 588 048 броя обикновени акции с право на глас , с номинална стойност 1 лев всяка.