ПУБЛИЧНО ИЗЯВЛЕНИЕ на Европейският орган за ценни книжа и пазари (ESMA), който приканва за единни действия на регулаторните органи в ЕС върху късите продажби

Европейските финансови пазари са твърде непостоянни през последните седмици. Протеклите събития обезпокоиха всички регулаторни органи в ЕС. През последните седмици ЕSMA осъществи активно наблюдение на пазарите, като размени информация с компетентните национални органи за функционирането на пазарите и пазарната инфраструктура.

Взимайки предвид изминалите събития, ESMA иска да обърне внимание на изискванията на Директивата за пазарните злоупотреби (MAD), отнасящи се до забраната за разпространяване на информация, която дава или е вероятно да дава неверни или подвеждащи сигнали за финансови инструменти, включително разпространяването на слухове и лъжливи или заблуждаващи новини[1]. Европейските компетентни органи ще вземат твърда позиция срещу всяко поведение, което нарушава тези изисквания, като ESMA ще ги подкрепи в това да действат бързо срещу всяко поведение, което е напълно наказуемо. Въпреки че, късите продажби могат да са добре обосновани стратегии за търговия, когато късите продажби биват използвани в комбинация с разпространяване на неверни слухове на пазара, това е явна злоупотреба.

В областта на регулирането на късите продажби, от много регулаторни органи вече беше изискано или да задължат разкриването на нетните къси позиции и/ или да наложат забрани за някой конкретни къси продажби[2]. Събитията напоследък изискват всички компетентни органи да засилят наблюдението на регулираните от тях пазари, като продължат да доразвиват изискванията си. ESMA проведе дискусия между националните компетентни органи и по – специално във връзка със съдържанието и времевите параметри за всяка една от допълнителните необходими мерки, необходими за поддържането на дисциплиниран пазар.

Днес някои надзорни органи взеха решение да наложат или да удължат вече съществуващи забрани за къси продажби в съответните държави. Причината е, както да се ограничат ползите, които могат да бъдат постигнати от определени хора при разпространяването на неверни слухове, така и да се постигнат равни условия за регулаторите, имайки предвид голямата свързаност между някои пазари в ЕС. Тези мерки са уеднаквени, до колкото е възможно при липсата на обща правна рамка на ниво ЕС в областта на късите продажби и като се имат предвид различните национални правни основания, на които могат да се вземат подобни мерки.

Държавите, които днес са обявили или ще обявят в най-скоро време нови забрани върху късите продажби или над късите позиции са следните: Белгия, Франция, Италия и Испания[3]. Допълнителна информация по тези мерки може да бъде намерена на интернет страниците  на съответните компетентни органи. Мерките ще влязат в сила от 12 август 2011 г.


[1] Чл. 5 и 1(2)(с) от Директивата за пазарните злоупотреби.

[2] Списък с мерките за късите продажби, приети от компетентните органи, може да намерите тук: http://www.esma.europa.eu/popup2.php?id=7696.

[3] Гърция въведе забрана за извършването на къси продажби на 8 август 2011 г.