Съобщение за инвестиционните посредници, управляващите и инвестиционните дружества

 Във връзка с процедура за обмен на информация с държавите – членки на Европейския съюз, относно доходи от спестявания (Дял втори, глава шестнадесета, раздел VI  от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), уведомяваме инвестиционните посредници, управляващите дружества, във връзка с организираните и управлявани от тях договорни фондове, и инвестиционните дружества, които отговарят на дефиницията  за агент-платец на доходи от спестявания съгласно § 1, т. 15 и 16 от Допълнителните разпоредби на ДОПК за следното:

1. Разпоредбата на чл. 143н, ал. 1 от ДОПК Ви вменява задължение за предоставяне на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите на информация, определена в т. 1-4 на същата алинея.
2. Съгласно чл. 143н, ал. 2 от ДОПК, горецитираната информация следва да бъде предоставена  до 30 април на годината, следваща годината на изплащането на дохода, по утвърден със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите образец и обхваща всички доходи от спестявания, изплатени през съответната календарна година.

Съгласно § 20 от Преходните и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ДОПК (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.), първото предоставяне на информация при условията и по реда на глава шестнадесета, раздел VI  от ДОПК се извършва в срок до 30 април 2008 г., за доходите изплатени през 2007 г.
За повече информация във връзка с горното, следва да се обърнете към Национална агенция за приходите, гр. София, бул. Княз Дондуков № 52, тел. 02/98591.