Резултати от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2007 г.

Управление "Осигурителен надзор" на КФН обяви резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2007 г. Информацията е получена на база на финансовите отчети и справки за пенсионноосигурителните дружества и управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване, представени в Комисията за финансов надзор. Публикувани са и данните за разпределението на осигурените лица по пол и възраст към 30.06.2007 г. в трите вида пенсионни фондове – задължителните универсален и професионален пенсионен фонд и фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване. Не са публикувани данни за фондове за доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми, тъй като въпреки издаденото през първото полугодие на 2007 г. разрешение за управление на един фонд от този вид, към края на периода за него все още няма регистрирана професионална схема с осигурени лица.

Общият брой на осигурените лица в универсалните, професионалните и доброволните фондове към 30.06.2007 г. е 3 299 451 души, като нараства спрямо 30.06.2006 г. с 6,95 на сто. Относителният дял на мъжете от осигуряващите се лица в универсалните пенсионни фондове е 50,46 на сто, в професионалните – 84,75 на сто, а в доброволните – 58,54 на сто. Средната възраст на осигурените в универсалните фондове е 33,5 г., в професионалните – 42 г. и в доброволните – 46 г.

Общият размер на нетните активи в трите вида пенсионни фондове регистрира ръст от 46,73 на сто в сравнение с 30.06.2006 г. и достига 1 852 091 хил. лв. в края на първото полугодие на 2007 г.

Подробна информация за резултатите от дейността по допълнително пенсионно осигуряване за първото полугодие на 2007 г. и за осигурените лица и натрупаните средства към 30.06.2007 г. по пол и възраст може да намерите в раздел "Статистика", "Статистика и анализи на осигурителния пазар”.