Публикувана е информация за чуждестранните колективни инвестиционни схеми, които предлагат своите дялове/акции в България на принципа на

На интернет страницата на КФН, в раздел "За поднадзорните лица", е публикувана информация за чуждестранните колективни инвестиционни схеми, отговарящи на изискванията на Директивата от 20 декември 1985 г. за съгласуване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърляеми ценни книжа (85/611/ЕИО), които предлагат своите дялове/акции на територията на Република България и действат на принципа на "единен паспорт", валиден на територията на всички държави от Европейския съюз.