Резултати от приключени проверки на инвестиционни посредници “Арго – Инвест” АД, „АБВ-Инвестиции” ЕООД, ФК “Евър” АД и „Бул Тренд Брокеридж” ООД

І. Във връзка с извършените проверки, бяха отправени препоръки на следните инвестиционни посредници, а именно:

2.1. “Арго – Инвест” АД
В таблица „CR SA-Кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна и свободни доставки: стандартизиран подход” от Отчета за капиталовата адекватност и ликвидност /ОКАЛ/, съответните стойности на отделните експозиции да бъдат изчислявани точно.
2.2. „АБВ-Инвестиции” ЕООД
• Инвестиционният посредник да раздели договора по чл. 12, ал. 1 от Наредба № 1 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници /Наредба № 1/ и поръчката по чл. 18, ал. 1 от същата наредба като наименование и като отделни актове, доколкото Наредба № 1 не припокрива съдържанието им и различава моментите на подписване на договор и подаване на поръчка.
• В Договорите за брокерски услуги и инвестиционно посредничество лицето от отдела за вътрешен контрол: да полага надпис „вярно с оригинала” и дата на заверката върху копието от документа за самоличност, предвид точното спазване на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1; изписва предмета на проверката по чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 и датата на която я извършва.
• Лицето от отдела за вътрешен контрол да полага надпис „вярно с оригинала” и дата на заверката върху копието от документа за самоличност, предвид точното спазване на чл. 12, ал. 5, във връзка с чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1.
• Заверката от лице от отдела за вътрешен контрол на ежедневните разпечатки на дневника по чл. 42 от Наредба № 1 да се прави в офисите на посредника, а не в централата, тъй като забавянето би довело до неизпълнение на задълженията по цитираната наредба.
2.3. ФК “Евър” АД
• В текста на писмения договор, който ИП сключва с клиентите, следва да се посочва минимално установеното съдържание по чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1, вкл. действащите към момента на сключване общи условия и тарифа на инвестиционния посредник.
•    Декларацията за извършена проверка на самоличността на клиента, както и нарочния документ, който лице от отдела за вътрешен контрол съставя за съответствие на договора и декларацията с извискванията на ЗППЦК и актовете по прилагането му да се съставят към момента на сключване на  писмения договор по чл. 12, ал 1 от Наредба № 1, а не към момента на подаването на поръчката за сделки с ценни книжа.
•   Да отпадне изискването клиентът да декларира, че не е вътрешно лице.
•    Декларация за това дали лицето извършва по занятие сделки с ценни книжа да се изисква само в случаите когато договорът по чл. 12, ал. 1 или поръчката по чл. 18, ал. 1 от наредбата се подават чрез пълномощник.
•    В потвържденията за сключена сделка да се посочва датата, на която клиентът е получил писмено потвърждение за сключената сделка.
• ФК ”Евър” АД да изпълнява изискването на чл. 143 от Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници /Наредба № 35/ и в продължение на една седмица да представят в КФН, след връчването на протокола, ОКАЛ.
• В таблица I „CA” в номер 1.1.2.1. да се отчита като намаление на първичния капитал балансовата стойност на нетекущите нематириални активи, съгласно изискването на чл. 6, ал. 3, т. 1 от Наредба № 35.
• В II. „CR SA-Кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна и свободни доставки: стандартизиран подход” да бъдат отчитани следните активи от баланса – нетекущи финансови активи (капиталови ценни книжа и други ценни книжа), имоти, машини, съоръжения и оборудване и разходи за бъдещи периоди, с рисково тегло 100%. Да бъдат изчислявани капиталови изисквания  за всички експозиции посочени в тази таблица- 8 %, съгласно изискването на чл. 21, т. 1 от Наредба № 35.
• ИП да държи клиентските парични средства, свързани със сделки с ценни книжа само на разплащателни сметки, а не на депозит.
• ИП да спазва изискването на чл. 72, ал. 1 от Наредба № 35 и да провизира средства за валутен риск при обща нетна експозиция, надвишаваща 2% от собствения капитал.
• ФК ”Евър” АД да уведомявя КФН най-късно до следващия работен ден за всяка нововъзникнала голяма експозиция, съгласно чл. 77, ал. 2 от Наредба № 35.
2.4. „Бул Тренд Брокеридж” ООД
• Предвид точното спазване на чл. 12, ал. 3 от Наредба № 1 в документа, който удостоверява извършената проверка от лицето за вътрешен контрол, да се посочва и дата, указваща извършването на проверката 
• Предвид точното спазване на изискването на  чл. 12, ал. 6 от Наредба № 1, в Тарифата на ИП да се посочи номера на решението, с което същата е приета от Съвета на директорите на посредника.
• Лицата от отдела за вътрешен контрол в посредника  да заверяват копията от документите за самоличност на клиентите при сключване на договор между тях и ИП, с полагане на трите реквизита по чл. 13, ал. 4 от Наредба № 1: надпис „вярно с оригинала”;  дата и подпис на лицето, извършило заверката.
• ИП да съобрази сключваното между него и клиента Приложение към договорите за брокерски услуги за използване на услуга COBOS, с чл. 4, ал. 3 от Правилата за регистрация и работа със системата за електронно подаване на поръчки чрез интернет от клиенти на членовете  на  „БФБ – София” АД.
• ИП да прехвърля от клиентската сметка в собствената сметка своите такси и комисионни, като в счетоводния баланс записът в статията „Парични средства на клиенти”, „Общо за група II.” да се равнява на записа в статия „Задължения по парични средства на клиенти”.
• ИП да изчислява капиталови изисквания за кредитен риск на разходи за бъдещи периоди.
• ИП да представя в срока по чл. 77н, ал.1 от ЗППЦК справка относно активите на клиенти, имащи право на компенсация от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа.
• ИП да изпълнява изискването на чл. 143 от Наредба № 35, като в продължение на пет работни дни от датата на връчване на настоящия констативен протокол да представя в КФН счетоводен баланс, ОПР и ОКАЛ.

ІІ. В резултат на извършените проверки беше констатирано нарушение на чл. 56, ал. 1, т. 5, във връзка с  чл. 56, ал. 2, т. 2 от  Наредба № 1, във връзка с чл. 18, т. 12 от Наредба № 11 от страна на ФК “Евър” АД – ИП, а именно – не е уведомил КФН в 7-дневен срок от узнаване на факта на придобиването на над 10 на сто от капитала на Ever Asset and Tranding GMBH – Switzerland. На ФК “Евър” АД е съставен акт за установявавне на административно нарушение.