КФН издаде две наказателни постановления за извършени нарушения при сделки с акции на „Декотекс”

Комисията за финансов надзор извърши проверка за спазване на разпоредбите на Закона срещу пазарните злоупотреби с финансови инструменти /ЗПЗФИ/. По време на проверката са констатирани следните нарушения:
–  на 09.02.2007г. „Хомил” ООД, чрез управителя си Валентина Господинова Минчева, е сключило поредица от сделки, в резултат на които е придобило 2 000 акции от капитала на „Декотекс” АД, за които притежава вътрешна информация по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗПЗФИ, а именно – участие на „Декотекс” АД в търг за продажба на имот – частна общинска собственост. В тази връзка „Хомил” ООД е нарушило разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, сключвайки сделки за покупка на акции на „Декотекс” АД като е притежавало вътрешна информация, която до момента не  е била оповестена.
 На 06.06.2007 г. КФН състави акт за установяване на административно нарушение на „Хомил” ООД, представлявано от Валентина Господинова Минчева. В КФН е внесено възражение по съставения акт, което е обсъдено от административнонаказващия орган.             За посоченото нарушение ЗПЗФИ предвижда административно наказание глоба в размер от 50 000 до 100 000 лева. На 06.08.2007г. е издадено наказателно постановление, с което е наложено административно наказание в минимално предвидения от закона размер – имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд – гр. Стара Загора, поради което същото не е влязло в сила. 
– на 08.02.2007г. „Силест” ООД, чрез управителя си Татяна Вълева Митева, е сключило поредица от сделки, в резултат на които е придобило 2 000 акции от капитала на „Декотекс” АД, за които притежава вътрешна информация по смисъла на чл. 4, ал. 1 от ЗПЗФИ, а именно – участие на „Декотекс” АД в търг за продажба на имот – частна общинска собственост. В тази връзка „Силест” ООД е нарушило разпоредбата на чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, сключвайки сделки за покупка на акции на „Декотекс” АД като е притежавало вътрешна информация, която до момента не  е била оповестена.
 На 11.06.2007 г. КФН състави акт за установяване на административно нарушение на „Силест” ООД, представлявано от Татяна Вълева Митева. В КФН е внесено възражение по съставения акт, което е обсъдено от административнонаказващия орган. За посоченото нарушение, чл. 40, ал. 5, т. 1, б. „в” от ЗПЗФИ предвижда административно наказание глоба в размер от 50 000 до 100 000 лева. На 06.08.2007г. е издадено наказателно постановление, с което е наложено административно наказание в минимално предвидения от закона размер – имуществена санкция в размер на 50 000 лева. Постановлението подлежи на обжалване пред Районен съд – гр. Стара Загора, поради което същото не е влязло в сила. 
 Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗПЗФИ, по който „Хомил” ООД и „Силест” ООД са санкционирани, забранява на всяко лице, което притежава вътрешна информация в резултат на своето членство в управителния или контролния орган на емитента, на участието си в капитала или гласовете в общото събрание на емитента, на достъпа, който има до информация поради своята служба, професия или задължения, или придобиването й чрез престъпление или по друг неправомерен начин, да използва тази информация, като придобие или прехвърли, или опита да придобие или да прехвърли за своя или за чужда сметка, пряко или непряко, финансови инструменти, за които се отнася тази информация.