Решения от заседание на КФН от 6 октомври 2011 г.

На свое заседание от 6 октомври 2011 г. Комисията за финансов надзор взе следните решения :

1. Потвърди проспект за първично публично предлагане на емисия акции, издадени от „Централна кооперативна банка” АД, гр. София. Размерът на емисията е 30 000 000 лева, разпределени в 30 000 000 броя обикновени, поименни, безналични акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лв. всяка.
Вписа емисията акции (в процес на емитиране) в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

2. Потвърди проспект за публично предлагане на акции, издадени от „Еврохолд България” АД, гр. София. Емисията е в размер на 36 214 570 лева, разпределени в 36 214 570 броя обикновени акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев и емисионна стойност 1,50 лева всяка.  Вписа посочената емисия (в процес на емитиране) във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН.

3. Потвърди коригиран проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия акции, издадени от „Артанес Майнинг Груп” АД, гр. София. Емисията е в размер на 2 000 000 лева, разпределени в 2 000 000 обикновени, безналични, поименни, свободнопрехвърляеми акции с номинална стойност 1 лева всяка. Вписа емисията във водения от КФН регистър по чл. 30, ал. 1, т. 3 от ЗКФН и дружеството като емитент.

4. Определи размера на вноските за Гаранционния фонд по всяка една полица по „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците, който застрахователите, предлагащи задължителните застраховки трябва да внасят (чл. 287, ал. 2, т. 1 от Кодекса за застраховането), както и сроковете и реда за тяхното набиране.
Размерът на вноската  не се променя и остава  8,50 лв. за всяко отделно моторно превозно средство със сключена „Гражданска отговорност” на автомобилистите. Вноската на застрахователите, предлагащи в България задължителната застраховка „Злополука” на пътниците, остава 0,15 лв. за всяко място, без мястото на водача, за което е сключена задължителната застраховка.
Дължимите вноски от застрахователите, които предлагат задължителните застраховки „Гражданска отговорност” на автомобилистите и „Злополука” на пътниците в средствата за обществен превоз, да се превеждат по сметка на Фонда ежемесечно до 10-то число на втория месец, след месеца на сключването на застраховките.
 
Предстои обнародването на решението  в „Държавен вестник”.