Решения от заседание на КФН от 12 октомври 2011 г.

На свое заседание от 12 октомври 2011 г. КФН взе следните решения:

1.Потвърждава търгово предложение от „Бандола Пропъртис” Лтд за закупуване чрез инвестиционен посредник „Юробанк И Еф Джи България” АД на акции на „София Хотел Балкан” АД, гр. София, от останалите акционери на дружеството.
Предложена цена за една акция е 7,95 лв.

2.Издава временна забрана за публикуване на търгово предложение на „Кей Би Си Иншурънс” H.B., Белгия, за закупуване чрез ИП „Кей Би Си Секюритис”Н.В. – клон България, на акции на ЗАД „ДЗИ” гр. София, от останалите акционери на дружеството.

3.Прекратява производството за допускане до изпит за признаване на пълна правоспособност на отговорен актюер на Владимир Недев.