Обобщени данни за застрахователните брокери за първото шестмесечие на 2011 година

Представените индивидуални данни от отчетите на застрахователните брокери, регистрирани в Република България към 30.06.2011 г. са обобщени и публикувани на страницата на КФН – www.fsc.bg, в раздел „Поднадзорни лица”, „Статистика”, „Застрахователен пазар”, „Застрахователни брокери”.

Приходите от комисиони на застрахователните брокери възлизат на 73 240 хил.  лв., в т. ч. 67 470 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България, 4 835 хил. лв. – при посредничеството за застрахователи от други държави и 935 хил. лв. – при посредничество за дружества по доброволно здравно осигуряване.

Приходите от комисиони на брокерите при посредничеството за  застрахователи със седалище в Р. България намаляват с 21,4 % спрямо същия период на миналата година. На годишна база приходите от комисиони в общото застраховане намаляват с 22,0 %, а в животозастраховането – с 12,4 %. Приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в Р. България представляват 19,8 % от реализирания чрез тях премиен приход, а приходите от комисиони при посредничеството за застрахователи със седалище в други държави – 12,5 %.

Премийният приход, реализиран чрез застрахователните брокери през първото шестмесечие на 2011 г. е в размер на 385 449 хил. лв., от които 341 193 хил. лв. в полза на на застрахователи със седалище в Р. България, 38 740 хил. лв. в полза на застрахователи от други държави и 5 516 хил. лв. в полза на дружества по доброволно здравно осигуряване.

От реализирания от застрахователните брокери премиен приход в полза на застрахователи със седалище в Р. България, 317 956 хил. лв. са реализирани в общото застраховане и 23 237 хил. лв. в животозастраховането. В сравнение със същия период на 2010 г. се отчита намаление на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери с 1,0 %, като в общото застраховане е отчетен спад от 2,1 %, съответно в животозастраховането ръст от 16,0 %.

В структурата на реализирания чрез застрахователни брокери премиен приход по общо застраховане най-голям дял запазват автомобилните застраховки – „Гражданска отговорност, свързана с притежаването и използването на МПС” (41,4 %) и „Сухопътни превозни средства, без релсови превозни средства” (39,5 %), следвани от „Пожар и природни бедствия” (8,5 %) и „Други щети на имущество” (3,5 %). При животозастраховането, реализираният чрез застрахователните брокери премиен приход, е основно по застраховка „Живот” и рента (86,1 %).

През първото шестмесечие на 2011 г., от реализирания премиен приход чрез застрахователни брокери в полза на застрахователи от други държави, 45,5 % е за застрахователи от Франция, 17,9 % за застрахователи от Румъния и 17,8 % за застрахователи от Великобритания.

Най-голям дял в структурата на премийния приход, реализиран чрез застрахователните брокери в полза на застрахователи от други държави, заемат застраховките „Разни финансови загуби” (19,9 %), „Злополука” (18,6 %) и „Пожар и природни бедствия” (16,8 %).