Решения от заседание на КФН от 3 август 2005 г.

На свое заседание от  3 август 2005 г. КФН взе следните решения :

1. Потвърждава проспект за вторично публично предлагане на облигации, издадени от “Енемона” АД, гр. Козлодуй. Емисията е с ISIN код BG100008056 и  е в размер на 2 500 000 лева, разделени в 2 500 броя обикновени, петгодишни, поименни, безналични, лихвоносни, неконвертируеми, свободнопрехвърляеми, със застраховка на плащанията облигации, с 9.25% годишна фиксирана лихва и с номинална стойност 1000 лв. всяка, с падеж 20.05.2010 г. Емитентът и емисията са вписани в публичния регистър на КФН.

2. Издаде две лицензии за актюер на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване на Пенка Танева  и Гинка Връбчева