Решения от заседание на КФН от 3 април 2013 г.

На свое заседание от 3 април  2013 г. КФН взе следните решения:

 

1. Потвърждава проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия необезпечени облигации, издадени от „Финанс Директ” АД. Емисията е  в размер на 700 броя обикновени, лихвоносни, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, неконвертируеми и необезпечени облигации, с номинална стойност 1 000 евро всяка.

 

2. Признава придобитата от Борис Банушев квалификация, отговаряща на изискванията, включени в тематичния обхват на изпита за придобиване на право за упражняване на дейност като инвестиционен консултант.