Одобрени са биометрични таблици, използвани от ДПФ „ДСК-Родина”

Ангел Джалъзов, заместник-председател на КФН, ръководещ управление „Осигурителен надзор”, одобри актуализираните биометрични таблици за изчисляване на пожизнени пенсии за старост и за изчисляване на пожизнени пенсии за инвалидност, използвани в актюерските разчети на предлаганите пенсионни схеми от Доброволен пенсионен фонд „ДСК-Родина”.

Решение № 277-ДПФ може да намерите в раздел „Административни документи” – „Решения”.