Решения от заседание на КФН от 29 януари 2014 г.

На свое заседание от 29 януари 2014 г. КФН взе следните решения:

1.  Потвърждава съгласието си за съобразяване на надзорната си практика с “Насоки за образеца на МзР относно консултирането, сътрудничеството и обмена на информация, свързани с надзора на субекти по Директива ЛУАИФ”

2. Вписва емисия емисия конвертируеми облигации, издадени от „София Комерс – Заложни Къщи” АД. Емисията е в размер на 15 058 броя безналични, поименни, свободно прехвърляеми необезпечени конвертируеми облигации, с номинална и емисионна стойност 100 евро за облигация.

3. Вписва емисия акции, издадени в резултат на увеличение на капитала „Би Джи Ай Груп” АД, гр. София от 200 000 лв. на 5 359 000 лв. Издадената емисия е в размер на 5 159 000 лева, разпределени в 5 159 000 броя обикновени, безналични, поименни, свободно-прехвърляеми акции, с номинална и емисионна стойност 1 лев всяка.